19.09.2019


?nsan denilen varl???n ak?l ve duygu edindikten sonra tek anlaml? kavgas?, kendisine yöneltti?i sorularla olmu?. Ya?am dengesini ve iç huzurunu arama yolunda sürekli cevaplar ar?yor insano?lu. Mesela bak?n?z Radikal gazetesi, 'Yogayla Yolculuk' ad?nda bir dizi yapmaya ba?lad?. Kendisiyle bar???k, ruhunu ar?tm?? mükemmel insan olabilme yolunda her türlü ö?retiye bal?klama atlamaktay?z. Bal?k dedim de, eskiden stres atma yöntemleri çok s?n?rl?yd?. Ya bal?klara bakard?k ya da kedi severdik. Yast?klara yumruk atmak ve yal?nayak otlarda dola?mak gibi daha ilkel ö?retiler de vard?. ?? hayat?nda, sokakta ve insan ili?kilerinde gerilim artt?kça kediler de yetmez oldu. Kendi elektri?imizi onlara geçirip kedileri de gergin birer trafoya dönü?türdük. Ar?nma ve durulma ihtiyac? artt?kça yeni meditasyon yollar? girdi hayat?m?za... Yoga, reiki, ayurveda, feng shui, japa sadhana tekniklerinden en az birini yapmayana öküz gözüyle bak?l?yor art?k. Kald? ki öküzlerin bile trene bakmak gibi bir meditasyon uygulamas? oldu?u herkesçe biliniyor. Demek ki neymi?, bundan kaç?? yok. Bu devirde önce güzellikle, olmad? döve döve ruhunu ar?t?yorlar insan?n. Mesela ben, sözünü etti?im Radikal yaz? dizisinden, vücuttaki çakralar?n yerini yeni ö?rendim. Bu yedi adet çakradan baz?lar? biçimsiz yerlerde ve aç?lmas?na RTÜK izin vermez ama en az?ndan belden yukar?da bulunan çakralar? açmak için art?k gayret göstermeye karar verdim. Bilmemek ay?p de?il ama bir yerden sonra ba?lamak ve üçüncü gözü açmak gerekiyor.
Çok normal, hiç kimse dingin, huzurlu ve çakras? aç?k do?muyor. ?nsan?n bir cehalet ça?? ve aymazl?k dönemi oluyor. Örne?in ben bu dönemimde küçük bir suç i?lemi?tim ve adaletten kaç?yordum. Tek çarem yabanc? bir ülkeye iltica etmekti ve gittim bir Çin lokantas?ndan s???nma talep ettim. Salakl?k ya da cahillik, ama bu olay bana ders oldu. Polisler lokantaya girip beni al?nca, Çin lokantas?n?n Çin konsoloslu?u yerini tutmad???n? ö?renmi? oldum. Hayata dair kazan?mlar ya?ad?kça birikiyor. Yine ben bu dönemimde terbiyesiz bir insand?m ve topluma aç?k bir yerde oturmu?, ilerdeki genç bayan? adeta gözlerimle soyuyordum. Bayan yapt???m densizli?i anlad? ve birden e?ilince ben onun arkas?ndaki iri yar? adam? adeta gözlerimle soymaya ba?lad?m. Sonuçta kötü bir dayak yedim ama olgun ve ar?nm?? bir insan olabilme yolunda bir ad?m daha atm??t?m.
Nereye varmak istiyorum? Asl?nda o mükemmel insana ula?ma yolunda en büyük ö?reti hayat?n kendisidir. Hatta bir hayat yetmezse, reenkarnasyona ve tekrar ya?amda eski deneyimleri birer dantel gibi i?leyerek gitgide daha iyi ve mutlu olaca??m?za inananlar var. Bunlar?n hiçbirisine burun k?v?rmamak laz?m. Gerçek ö?reti ve en büyük hoca hayatt?r dedik ama meditasyon yöntemlerinin de bize yard?mc? oldu?unu unutmamal?y?z. Hayat insana kendili?inden aç?k ikinci el temiz çakra sunmuyor, çabalamak gerek. Yeter ki gitti?imiz yoga seans?nda yoginin bizi sonsuz huzurla uyutup cüzdanlar? toplay?p kaçmas?na meydan vermeyelim. Dürüst yogileri tenzih ediyoruz elbette, ama hayat?n ayn? zamanda ac?larla da olgunla?t?rd???n? unutmayal?m.
Gününüz ayd?n, çakralar?n?z aç?k olsun...