21.09.2019


Bir bilim- kurgu filminin ba?ar?s?, kendi yaratt??? dünya içinde inand?r?c? olmak ve ciddiye al?nabilmekten geçiyor. ?zleyiciyi bir filme inand?rmak için de en ba?ta filmin yap?mc?, yönetmen, senarist ve oyuncu gibi mutfa??nda olanlar?n inanmas? gerekiyor. Her ne kadar Terminatör serisinin ilk yönetmeni James Cameron, kendi d???nda çekilen üçüncü filmi be?endi?ini söylese de san?r?m kibarl?k etmek istedi?inden söylemi?. 'Terminatör 3: Makinelerin Yükseli?i' adl? son Terminatör filmine mutfaktakilerin hiçbiri inanmam?? olmal?. Belki de yetersizliklerinden, inand?r?c? olamayacaklar?n? ve ciddiye al?namayacaklar?n? hissettikleri için en kolay yolu seçerek sözde kendileriyle dalga geçiyor havas? yaratmaya çal??m??lar. Oysa Terminatör serisinin ilk iki filmi, kendi içinde yaratt??? dünya ve duyguyla alaya al?nmay? ya da hafifsenmeyi asla hak etmiyordu. Bundan dolay? serinin bu son halkas?, kendi geçmi?ine ve Terminatör fanatiklerine bir tür ihanet filmine dönü?mü?...
Virüsler, silahlar, genetik ?ifreler gibi Terminatör'de de gelecek zamanlara göndermelerde bulunarak insanlar?n kendi elleriyle yaratt?klar? dü?manlar taraf?ndan yok edilme temas?n?n bu seferki kahraman? makineler. ?nsan eliyle programlanm?? üstün teknoloji ürünü karga karakterli robotlar, kendilerini besleyen sahiplerinin gözlerini oymak için ne mümkünse yap?yorlar ama üçüncü film olmas?na ra?men (soyad?n? yazamayaca??m) Arnold'un dünyaya tamamen sivil bir ?ekilde dü?mesinin çaresini bulam?yorlar. Oysa ben beklerdim ki art?k koskoca Terminatör, giyinik olarak yollanabilmeli. Ayr?ca trafik aksiyon sahnelerinden sonra ç?kar?lacak bir ba?ka mesaj da e?er Terminatör'seniz emniyet kemeri takman?za hiç gerek yok, çünkü bir ?ey olmuyor...
Makinelerin ak?llan?p insanlara ba?kald?rmas? ileriki zamanlarda gerçekle?ir mi bilemem ama ?imdilik pek tehlike yok gibi görünüyor. Günün birinde ütünüz kendi kafas?na göre gömle?inizi yakmaya ya da pantolonunuza otoban gibi yan yana çizgiler s?ralamaya ba?larsa, veya elektrikli
t?ra? makineniz birden favorilere dal?p sizi e?ek t?ra?? yaparsa o zaman tehlike ba?lam?? demektir... ?imdilik, makinelerin kendisi yerine makinele?mi? insanlardan korkmak dü?ünülebilir. Kimler?.. Sistemli, programl?, mekanik dü?ünen, bir papatyaya göstermedi?i yak?nl??? elektronik devrelere gösteren, 'rak?-roka-bal?k' üçlüsü yerine 'dolar-euro-alt?n' üçlüsüyle sarho? olan, quantum fizi?i ile dans edip fuzzy logic kuram?yla el ele dola?an, a?k?n bile matematiksel formülünü bulmak için kafa yoran adamlar...
Dünyay? makineler yaratan adamlar de?il, gönül adamlar? kurtaracak. Bilseler...