21.11.2019

PS?KOLOJ?K TRAVMADAN KORUNMA YOLLARI


Geçenlerde Radikal'in bu sayfalarda yay?mlanan bir haberine göre Amerikal?lar terör ve ?iddet konulu filmlere art?k gitmiyorlarm??. Tabii ki geçirdikleri psikolojik travman?n etkisiyle bu çok do?al. Sinema perdesinde de olsa ayn? duygular ve görüntülerle bir kez daha yüzle?mek istemiyorlar. Tercihler daha çok a?k filmlerinde yo?unla??yormu?. Bir zamanlar?n, Rock Hudson'l? ve Doris Day'li romantik komedileri tekrar oynat?l?r ya da yeniden çekilirlerse ?a??rmamak gerekir... Amerikal?lar?n psikolojik travmalar?na sayg?m?z sonsuz, ama onlar?n psikolojik travmas? var da bizim yok mu? Tabii ki var... ?zledi?imiz her film bize yüzle?mek istemedi?imiz olumsuz bir durumu an?msatacaksa sinema salonlar?n?n hemen kapat?l?p ocakba?? restoran yap?lmas? gerekir... Nas?l m?? ?rdeleyelim...
'Cahil Periler'... Ferzan Özpetek'in bu filmi son derece ba?ar?l?, ne?eli ve samimi olabilir ama yine de baz? ?eylerden nem kapanlar için görülmemesi daha yerindedir. Filmde sergilenen e?cinsel dünyas? bizim ülkemizde hemen medya terörünü an?msatacakt?r. Reha Muhtar taraf?ndan zorla haber bültenine ç?kart?lmak ve cinsel tercihleriniz konusunda sorgulanmak ba?l? ba??na bir psikolojik travma nedeni olacakt?r. Hele ülkemizde, travesti vatanda?a reva görülen muameleler akla geldi?inde 'Cahil Periler'e gidip de hiç keyfinizi kaç?rmamak en iyisidir...
'Dansöz'... 38'inci Antalya Alt?n Portakal yar??mas?nda da yer alacak olan Sava? Ay'?n bu filmi ister istemez akla politikac?lar?m?z? ve hiç ü?enmeden gidip kendi ellerimizle oy verdi?imiz de?erli milletvekillerini hat?rlatabilir ve bu da durduk yerde psikolojik travmaya yol açabilir... Dansöz filminin bir ba?ka etkisi ise TL'nin Amerikan Dolar? kar??s?ndaki tavr?n? akla getirmesidir. Sallanan, k?vranan ve titreyen param?z?n haline bir kez daha üzülmektense bu filmi görmemek en iyisi...
'Karatahta'... Bir ?ran filmi. Konusu bir yana, sadece ad? bile çoluk çocuk sahibi insanlarda psikolojik travma yaratmaya yetiyor. Çocu?umuzu özel okulda okutuyorsak
5 milyarlardan ba?layan y?ll?k ücretler. Okul k?yafetleri, kitap defter masraflar?. Devlet okullar?na verilecek ba???lar...
Bu film de kals?n. Neden gidip de zaten akl?m?zdan ç?karmak istedi?imiz
?eyleri hat?rlayal?m ki...
'Hem?o'... Bir alt?n portakal aday? daha. Televole kültüründen kendinizi korumaya çal???yorsan?z bu filme gitmemelisiniz. Hay?r, filmin ba?ar?s?z oldu?undan de?il, yaln?zca oyuncular?n?n sizin üzerinizde yarataca?? psikolojik travmadan... 'Yard?m edin Memedali bey' utanc?yla yüzle?menin yan? s?ra Demet ?ener ve Özlem Y?ld?z gibi karakterlerin ruhunuzda derin korkular açmas? çok muhtemel... ?öyle bir an dü?ünsenize, 'sabah ?ekeri' oldu?unuzu... Iyyy!..