26.08.2019


Bir senaryonun sinema filmi haline gelene kadar ya?anan süreç, belki t?rt?l?n kelebe?e dönü?mesi ya da çirkin ördek yavrusunun ku?u olmas? örnekleriyle aç?klanabilir. Bir film yönetmeni, eline senaryoyu ald??? andan son karenin montajland??? ana kadar geçen sanc?l? süre içinde en zor zamanlar?n? belki de oyuncularla geçirmektedir. Tabii ki istisnalar vard?r ama özellikle y?ld?z oyuncular?n istekleri ve kaprisleri bütün dünya sinema sektörü içinde bilinen bir gerçek. Ben birkaç gündür bu konuya kafam? takm?? durumday?m ve kendi çap?mda baz? ara?t?rmalar yapt?m. Kimi ünlü sinema starlar?n?n ilginç isteklerine ula?t?kça gerçekten çok ?a??rt?c? bulgularla kar??la?t?m. Eminim bunlar? okuduktan sonra film yönetmenlerine daha bir sayg? ve merhametle yakla?acaks?n?z.
?smi laz?m de?il çok ünlü bir Frans?z oyuncu, çal??t??? sete bir tekerlek eski ka?arpeyniri getirtir ve onun sadece kesilip at?lmas? gereken iki milimetre kal?nl???ndaki en d?? kabuk k?s?mlar?n? yermi?.
Amerikan sinemas?n?n ünlü bir çifti, ayn? filmde oynad?klar? zaman; kar?s?n? çok fazla k?skanan aktör, setteki tüm erkeklerin sol el yüzük parmaklar?n?n olmamas?na dikkat edermi?. Sol el yüzük parma?? olmayan bir erke?in kar?s?na göz koyamayaca??n? dü?ünerek rahat etti?ini söyleyen aktör, bunun saçma oldu?unu da kabul ediyormu?.
Yine Amerikal? bir kad?n oyuncu bat?l inançlar? yüzünden, e?er
senaryonun 13'ncü sayfas?nda kendi repli?i varsa o projeyi ya kabul
etmiyor ya da o sayfadaki bölümü dublörüne oynat?yormu?.
Yine ad? bizde sakl? bir ?ngiliz aktör, sözle?mesine sevgi ve ilgi görece?ine dair bir madde koydurtuyormu?. Bu maddeye göre, set görevlileri her saat ba?? aktörü 'hoppac?k hoppac?k' diyerek havaya at?p tutuyorlar ve göbe?ine dudaklar?yla bast?r?p 'bürrrrfffft' yap?yorlarm??.
Yeni Zelanda as?ll? Amerikal? bir aktrist, sette yemek yedi?i sofrada mutlaka ha?lanm?? ornitorenk eti bulunmas?n? istiyormu?. Asl?nda ornitorenk eti yememesine ve hatta yenilip yenilmeyece?ini bile bilmemesine kar??n bu garip iste?inden asla vazgeçmeyen oyuncu, çevre örgütlerinin ve hayvanseverlerin büyük tepkisini topluyormu?.
Ünlü Rus aktör, senaryoda kendisi için yaz?lm?? ne kadar yatak sahnesi varsa hepsini mutfak tezgâh? sahnesi olarak de?i?tiriyor ve buna gerekçe
olarak da 'Yatakta çok iyi de?ilim ancak mutfak tezgâh?nda çok arzulu
ve ihtirasl?y?m' ?eklinde bir neden gösteriyormu?.
Evinde ve bürosunda besledi?i dev piton y?lanlar?yla tan?nan Avustralyal? aktör, s?cak havalarda sete klima ya da vantilatör yerine piton y?lan? getirtilmesini istiyor ve y?lanlar?n so?uk, nemli temaslar?yla kendisini çok daha iyi serinletti?ini savunuyormu?.