22.11.2019


'Octavio, hayatta hiçbir ?eyi olmayan biridir ve yengesi Susana'ya a??kt?r Ba?ar?l? bir editör olan Dâniel ise Valeria'yla birlikte ya?amak için e?ini ve çocuklar?n? b?rak?p lüks bir evde ya??yordur. El Chiavo ad?ndaki eski bir hükümlü de, gizli bir ili?ki içinde oldu?u genç bir k?zlad?r. Zengin bir i?adam?n? öldürmek için tutulan bu katilin yolu, di?er karakterler ve iki köpekle çak???nca olaylar kar??acakt?r.'
?ki haftad?r, ?stanbul'dan giderek uzakla?an bir rota çizerek da? bay?r yayla vadi dere tepe dola?t???m için hangi sinemalarda hangi filmlerin oynad??? konusunda pek bilgim olmad?. ??in do?rusu, akarsular?n gürültüsünden, ku? seslerinden, börtü böcek sokmas?ndan ve samanyollar?ndaki y?ld?zlar? saymaktan ayr?l?p gazete sat?n almaya gitmek ve televizyon izlemek de hiç i?ime gelmedi... Sonuçta nas?lsa metropole dönecektim ve nitekim ve maalesef döndüm de... Bu kö?eyi izleyenler bilir, sinema yaz?yor gibi görünsem de iki haftada bir, vizyondaki filmler yerine sinemaya dair ba?ka bir ?ey, o olmazsa sanatla ilgili bir ba?ka ?ey, hiç olmad?, kan kaybeden sandaletlerle ilgili bir ?eyler yaz?yorum. Bu on be? günlük arada sinemaya gitmeyi özledi?im için aya??m?n tozuyla bir film görüp onu yazmak istedim. Ancak bilgilenmem gerekiyordu ve bunun için gazetelere bak?p baz? internet sitelerini dola?t?m. Yukar?daki ilk paragraf da -ismi laz?m de?il sinemayla ilgili bir internet sitesinden aynen al?nm??t?r... Yaz? dili ve edebi de?eri bir yana, siz olsan?z bu tan?t?m yaz?s? üzerine 'Paramparça' adl? filme gider miydiniz? Pek sanm?yorum. Ama ben gittim...
?nternet sitesinde okudu?um bu anlat?m bende bir Brezilya dizisi izleyece?im duygusunu uyand?rd?ysa da filmi izlerken hiç de öyle olmad???n? gördüm. Gazete okuyamad???m iki hafta süresince 'Paramparça' filmi ile ilgili baz? yaz?lar mutlaka yaz?lm??t?r. San?yorum ki benim dü?üncelerim de onlar? teyit etmek olacak... Alejandro Gonzales Inarritu adl? genç Meksikal? yönetmenin çok
ba?ar?l? ve biraz da irkiltici bir filmi
'Paramparça'. Yönetmenin ba?ar?s? yan?nda senaryonun ve bir yerde kesi?en üç ayr? öykünün ?iirsellik içeren ince matemati?inden
söz etmemek de haks?zl?k olur... ?ki buçuk saatlik sürenin hakk?n? verircesine ola?anüstü detaylarla bezenmi? üç tane sa?lam ve dokunakl? hikâyeden etkilenmemek mümkün de?il. Ba?lay?c? motifler halinde duran ve sahipleri kadar önemli karakterler ta??yan köpeklerin çevresinde üç ayr? ?iddet ve üç ayr? sevgi öyküsü...
'Paramparça' filmi, ald??? onca ödüle kar??n etraflar?nda reklam f?rt?nalar? kopar?lan, medya destekli ve Amerikan starl? ba?ka filmler kadar izlenmeyecek ku?kusuz. Umudum ve beklentim, hiç de?ilse bu filmden önce fragman? gösterilen 'Jurassic Park 3' filmine yak?n say?da seyirci toplamas?... Ve hâlâ f?rsat?n?z var. Birkaç sinemada gösterilmekte...