26.08.2019


'Di?erleri' (The Others), öyle bir film ki onu ba?kalar?na anlatarak ya da hakk?nda bir yaz? yazarak bütün gi?e has?lat?n?n temeline dinamit koyabilirsiniz. 'Alt?nc? His' filmini görmü? olanlar bilir, bütünüyle çok etkileyici bir korku filmi olmas?na kar??n öykü tamamen finaldeki çarp?c? sürprize ba?l?yd? ve bir ?ekilde bunu bilerek filme gitmenin pek de esprisi kalm?yordu.
'Di?erleri' için de benzer bir durum var. Bo?bo?az veya sorumsuz ya da hain birisi olsam ve ?imdi kalk?p filmin sonunu yazsam, eminim ki bu yaz?y? okuduktan sonra filme gidenler taraf?ndan baya?? bir kulaklar?m ç?nlat?l?rd?... 'Alt?nc? His'le paralellik kurarak bu filmi küçültmek de istemem. Bence çok ba?ar?l? bir atmosfer yaratarak, seyirciye bazen nefes almas?n? bile unutturacak kadar ürpertici bir film olmu? 'Di?erleri'. Üstelik hiçbir bilgisayar efekti ve plastik makyaj hilesine ba?vurmadan, gücünü yaln?zca senaryo ve yönetmenlik ba?ar?s?ndan al?yor. Tabii ki ba?ta Nicole Kidman olmak üzere gözal?c? oyunculuk gösterisini de unutmamak gerek...
Ya?ayan ölüler, ölmü? ölüler, tam ölememi? ölüler, hayattayken i?leri yar?m kalm?? ve geri dönen ölüler... Sinema dünyas?, özellikle korku gerilim türünde ölülerle ya?ayanlar aras?nda olabilecek tüm ili?kileri öykülemek için hayal güçlerini sonuna kadar kulland? ve kullanmaya devam ediyor. 'Di?erleri' filminde di?erlerinden farkl? bir mesaj ilgi çekiyor. Hizmetçi karakterinin söyledi?i, 'Ölülerle canl?lar birlikte ya?amay? ö?renmek zorundalar' laf? asl?nda global dünyada birlikte ya?amay? sindirmek kavram?n?n bir ad?m daha ötesi. Hani bizdeki o kli?e deyimle, Türkler, Kürtler, Lazlar, Çerkezler hepimiz bir mozai?iz ve beraber ya?amay? bilmeliyiz söyleminin yan?nda, Müslümanlar ve H?ristiyanlar, zenciler ve beyazlar, insanlar ve hayvanlar bu dünyay? beraberce payla??yoruz düsturunun yan?na canl?lar ve ölüler ikilisini de yerle?tiriyor
'Di?erleri' filmi... ?nsan haklar?, hayvan haklar?, kad?n haklar?, çocuk haklar? gibi uygarla?an dünya çözümlerinin yan?na bir de 'ölü haklar?'n?n eklenmesi gerekebilece?ini dü?ündürüyor.
?yi niyetli de olsa ürkütücü bu teman?n filmlerde kalmas?n? dileyelim biz ve ev al?rken nelere dikkat edece?imizi hat?rlatal?m. Avrupa ve Amerika'daki insanlar?n ev sahibi olmak istediklerinde tek sorunlar? evde eskiden kalm?? ya?ayan ölülerin olup olmad???n? kontrol etmek olabilir ama bizde durum farkl?. Ke?ke tek sorunumuz evi bizle payla?an ölüler olsa... Halbuki oturdu?umuz evi korku ?atosu haline dönü?türecek çok daha ya?amsal sorunlar?m?z var. Do?algazla ?s?n?yor olman?n kâbusu mesela. Her ay bitmez bir gerilim yaratan faturalar... Kaçak elektrik ve su kullanan gecekondu cennetlerinin vebalini elektrik ve su kesintileri olarak ya?amak...
Zemin etüdü yap?lmayan ve müteahhitler taraf?ndan kumla yap?lan binalar?n laneti... Giri?e y???lan karlar? temizlemeyen tembel kap?c? deh?eti...
Her ya?murda su basma korkusu... Ve balkonda otururken maganda kur?unuyla vurulma riskini saym?yorum bile...