21.09.2019

OLMAYA DEVLET C?HANDA B?R DUBLE RAKI G?B?

  
Ya çok seversiniz ya da nefret edersiniz denilen ?eyler vard?r. Sinemada baz? yönetmenler öyledir mesela. Ya da kimi filmler için bu tan?mlama kullan?l?r. ?lgisiz gibi gelecek ama, içkilerden rak? da böyledir... B?çak s?rt? bir içkidir rak?. Kendi gözlemlerimden biliyorum, onu ya seversiniz ya da hiç sevmezsiniz; aras? yoktur. Ancak ?u vard?r ki sevin ya da sevmeyin, rak? ba?l? ba??na bir kültürdür. Y?llar y?l? kimi çevreler taraf?ndan 'maganda kültürü' yaftas?yla d??lanan rak?, son y?llarda hem sosyetik hem de entelektüel çevrelere de s?zarak olumsuz imaj?n? sildi ve iktidar?n? ilan etti... Ama bize kal?rsa, elit ortamlara dü?en rak?n?n, yolunu ?a??ran serseri bir sokak çocu?undan fark? kalm?yor. Oralara yak??m?yor. Rak?n?n do?al ortamlar?, anason kokan sala? meyhaneler ve tahta sandalyeli kenar bal?k lokantalar?. Rak?n?n yeri mezenin yan?, ut ve klarnetle beraber samimi muhabbetlerin kankas?... Rak?c?lar hayattan tat almas?n? bilen, sohbet etmenin tad?n? ç?karan, duygusal ve duyarl? adamlar. Böyle insanlar?n sahte rak?dan dolay? ölmesini hiç kald?ram?yorum...
Türkiye ne yaz?k ki bir sahtelikler cenneti... Televizyonlar?nda bile yüzsüzce sahte gelin ad?yla sözde yar??malar yap?l?p, masum insanlar alaya al?n?yor. Giyim sektöründe marka sahtekârl??? konusunda dünyada ad?m?z ç?km?? durumda. Domatesler neredeyse dile gelip, 'Ben hormonluyum' diye ba??racaklar. Korsan kitap, kaset ve CD üretenler yok olacaklar?na alay edercesine ç?? gibi büyüyorlar. Günü geçmi? bayat ürünler hâlâ sat?lmaya devam ediyorlar. Küçük ama mide buland?r?c? üçkâ??tç?l?klar büyük marketlerde bile ya?an?yor. Benden size tavsiye, bir g?da maddesi alacaksan?z raf?n arka taraf?ndan al?n, çünkü ön tarafa planl? olarak daha eski ürünler s?ralan?yor. Hangi tarafa dönsek bir sahtelik ak?yor. Ama en kötüsü de insanlar?n can?na kasteden ?u korkunç rak? sahtecili?i...
Bir komplo teorisyeni olsayd?m derdim ki; Türklerin rak? masalar?nda kurdu?u dostluklar? ve muhabbet ortamlar?n? hazmedemeyen d?? güçler, bu arkada?l?k ba?lar?n? zay?flatmak ve moral motivasyonlar?n? çökertmek için piyasaya özellikle sahte rak? sürüyorlar. Uzun sohbetli ve 'öpücem abi'li rak? sofralar? onlar?n i?ine gelmez çünkü... Ayak üstü sahte kahkahalarla bezenen viskili kokteyl ortamlar?n? daha çok tercih ederler. Yine de bu rak?-meze ya da rak?-roka-bal?k kültürünü yok etmeye güçleri yetmez deyip, tehlike geçene kadar baz? önlemler almakta yarar var deriz... Bu ?er güçler ba?ka yöntemlere de ba?vurmakta gecikmeyeceklerdir. Örne?in taklit haydari ve ac?l? ezme i?ine girebilirler. Dikkatli olmak gerekir. Tarator, köpo?lu salatas? ve soslu patl?can gibi ürünlerin bir süre holograml? etiketlerle paketlenmesi taraftar?y?z. Degüstatörler daha çok ?arap tad?m i?iyle u?ra??rlar ama yan?m?zda rak? ve meze tadan elemanlar ta??yabilirsek, pahal? fakat faydal? bir yöntem olur. Son sözüm de sahte rak?c?lara. Vicdans?zlar, madem yap?p sat?yorsunuz, hiç de?ilse resimdeki etiketleri kullan?n da millet bilsin...