26.08.2019

NEREDE O YEN? BAYRAMLAR!..


'Nerede o eski bayramlar' ba?l?kl? sohbetlere uzun y?llard?r rastlam?yorum.
Belki gerektikçe bir yerlerde yine konu?uluyordur. Asl?nda, ya?amlar?n ve evrimin hep ileriye do?ru akt???n? bildi?imden bu tür eskiye özlem ça?r???mlar?n? hiçbir zaman benimseyemedim. Ancak birkaç gün önce tan?k oldu?um ilginç bir konu?madan söz etmeden de geçemem... ?ki ki?i aralar?nda eski bayramlar hakk?nda konu?maktayd?. Bir tanesi 'Paran?n para oldu?u zamanlard?' dedi, 'ald???m bayram harçl???yla bakkala girdi?im zaman ?eker raflar?n?n yar?s?n? bo?alt?rd?m...' Di?eri cevap verdi, 'Hat?rl?yorum..
O zamanlar iyi harçl?k verirdi büyükler. Herkes çal???yordu... Öyle bi tane akide ?ekeriyle falan geçi?tirmezlerdi.' ?lki tekrar sözü ald?, 'Mendil verilmesine sinir olurdum ama, mendilin içinde illa ki para da olurdu. Hatta harçl?k vermekle yetinilmez, bayram öncesinde yeni giysiler al?n?rd?.' '??sizlik de pek yoktu tabi. Maa?lar günü gününe ödenirdi. Patronlar krizi bahane edip insanlar? i?ten atmazlar ya da zamlar? iç etmezlerdi.' Arkada?? ona hak verdi, 'Ekonomik kriz, i?sizlik derken bayram ziyareti yapacak dost ve akraba bile kalmad? art?k. Ya evde yoklar numaras? yap?yorlar ya da memlekete döndüler. Asl?nda biz de birilerine gitmeye çekiniyoruz. Durduk yerde insanlara masraf ç?karmayal?m diyor babam.' Di?eri onaylad?, 'Valla ?u on y?ll?k ömrümde böyle bir ?ey görmedim ben.' 'Ben senden daha büyü?üm' dedi arkada??. 'Tam on bir ya??nday?m ve eski bayramlar?n tad? dama??mda kald? ve özlemleri burnumda tütüyor...' Beraber iç geçirdiler ve bulabildikleri kom?u kap?lar?na, el öpmek üzere yola ç?kt?lar. Paradan vazgeçmi?ler, belki iki tane ?eker verebilecek birilerini bulma umuduyla...
Eski bayram nostaljisi yapmak için art?k altm??, yetmi? ya?lar?nda olmaya gerek yok. Ülkemizde yak?n geçmi?ten bu yana o kadar çok ?ey öyle h?zl? de?i?ime u?rad? ki çocuklar?n bile eskiye özlem duymas? için yeterli nedenleri var. Bizlerin yan?nda bizlerle beraber ayn? kaderleri pa?a pa?a payla?an bu masum garipler için hiç olmazsa bu bayramda ve bu yar?y?l tatilinde küçük bir ?eyler yapal?m. En az?ndan ellerinden tutup bir sinemaya götürmek bile onlar? mutlu etmeye yetecektir. Benim önerim ?u s?rada oynamakta olan 'Buz Ça??' adl? animasyon film... Son derece ba?ar?l? ve bir o kadar da sevimli olan bu yap?m? sadece çocuklar?n de?il büyüklerin de keyifle izleyeceklerine garanti veriyorum. Çünkü kendim de gidip gördüm ve kalite kontrolünü yapt?m. Gönül rahatl??? ile önerebiliyorum. Çocuklarla beraber felekten so?uk, beyaz bir gün çal?n ve önce beraber kartopu oynay?n. Sonra da sineman?n yolunu tutup, yumu?ak koltuklara gömülerek bu s?cac?k filmle içinizi ?s?t?n. Böylesi; bayram harçl??? diye ellerine tutu?turulacak so?uk bir banknottan çok daha s?cak olacakt?r...