21.09.2019


Kabul; duygular, ya?amlar, al??kanl?klar, gelenekler h?zla de?i?iyor ve buna kar?? ç?kmak hem de?irmenlerle sava?maya benziyor hem de ço?u zaman gere?i yok ama kimi de?erler de ke?ke aynen kalabilseydi diye dü?ünüyor insan. Bu bayram gününde 'nerede o eski bayramlar' kli?esine dü?mek de?il niyetimiz. Zaten dü?sek bile i?in içinden ç?kman?n olana?? yok. Öyle çok ?ey olup bitiyor ve de?i?imler öyle ba? döndürüyor ki eski bayramlar kavram?n? neresinden tutaca??n? bilemiyor kimse. 80 ya??ndaki bir eski topra??n eski bayram?n? özlemesine de hak veriyorsunuz, be? ya??ndaki bir çocu?un nerede o eski bayramlar demesi de art?k ?a??rt?c? olmuyor.
?nsani de?erlerle yüklü, sayg?yla donanm?? naif geleneklerimiz h?zla kaybolurken özellikle 'töre' ad? alt?nda ac?mas?zca kemikle?ip süregelen kabûsun, gündemi durmadan i?gal ediyor olmas? can s?k?yor. Üstelik bu
'töre' ülkenin sadece do?usu ve güneyi ile s?n?rl? kalmay?p, biçim de?i?tirerek 'Bat?l? entelektüeller'(!) aras?nda da ortaya ç?k?veriyor. ?ncir çekirde?i oldu?u dü?ünülebilir belki ama 'Çocuklar Duymas?n' adl? televizyon dizisinin ba?rol kad?n oyuncusunun özel hayat?ndaki 'tats?z' çalkant?lar sonucu dizinin namusu gitti diye i?ten kovulmas? da bu törenin bir ba?ka yans?mas? de?il mi?
Bizce öyle. Namus bekçileri elinin ve midesinin kald?rabildi?i ölçüde töreyi uyguluyor. Kimisi sat?rla do?ray?p kafas?n? eziyor 'yamuk yapan?n', kimisi de i?ine son veriyor.
Madem ki dedik, ülkemizde h?zl? bir de?i?im var; o halde gözümüzden kaçmayan ve h?zla töre olma yolunda ilerleyen yeni al??kanl?klara da bakmak gerekiyor. Nedir bu yeni töre adaylar?m?z, inceleyelim.
Özellikle futbol maçlar? öncesinde yap?lan sayg? duru?lar?nda ba??r?p tepinmek ve rakip tak?mlar?n ulusal mar?lar?n? kendinden emin bir ?ekilde ?sl?klayarak dünyaya kim oldu?umuzu göstermek töresi...
Ramazan ay?nda iftara yeti?mek için, oruçlu kafayla trafi?e dalmak, zikzaklar çizerek ba?kalar?n? tehlikeye atmak ve yolumuza ç?kan herkese sinirlenip ba??rmak töresi...
Sars?lmaz bir irade, çelikten bir kararl?l?kla bayram tatillerini f?rsat bilerek ?ehir d???na kaçmak, a??r? h?z ve hatal? sollama yaparak trafik canavar? olmak töresi...
Durumdan vazife ç?kart?p olur olmaz her ?ey için aya?a s?kmak töresi...
Yol kenar?nda tedbirsizce yürüyen ve çantalar?n? omuzlar?na asm?? biçare kad?nlar? kollayarak yakla?mak ve çantalar?n? kap?p kaçmak töresi...
Ziyarette bulunmak, el öpmek ve sohbet etmek yerine cep telefonlar?ndan mesaj çekerek kutlama yapmak töresi...
Bonus almak, al??veri? puan? toplamak, kredi kartlar?na dört taksit yapt?rmak ve hedef puana ula??p katalogdan hediye seçmek töresi...
Hangi töreyi seçiyorsan?z, töre yaz?p bir bo?luk b?rakarak ad?n?z? girdikten sonra 3698'e göndererek oylamaya kat?lmak töresi...