21.09.2019

NERDE PRAG, ORDA BIRAK


Geçti?imiz hafta içinde dört gün süren bir Prag seyahatim oldu. ?ki nedenle... Birincisi renk a?k?. Taraftar? oldu?um sar?-lacivertli tak?ma tribün deste?i sa?lamak, ikincisi ise Prag ?ehri ile olan eski bir hesab? kapatmak... Bundan 12 y?l önce, Çek Cumhuriyeti henüz Çekoslovakya iken ve de sosyalizm yerini kapitalizme b?rakmam??ken iki günlük bir Prag yolculu?umuz olmu?tu ve o zaman bu kente kesinlikle tekrar gelmek için kendi kendimize söz vermi?tik... Birçoklar? için Avrupa'n?n hatta dünyan?n en güzel ?ehri olan Prag'la olan bu eski hesab? kapatmak yine 12 y?l önceki gibi keyifli ve görkemli oldu.
Aradan geçen 10'dan fazla y?l, ne Çek insan?n? ne de Prag ?ehrini fazla de?i?tirmemi?. Zaten Prag'? de?i?tirmek bir tür insanl?k suçu olurdu ve bu nedenle kap?lar?ndan içeri müteahhit sokmad?klar? çok belliydi. Glasnost sonras? yumu?ak geçi?le de?i?en rejimin sokaklarda görülen en büyük etkisi, o zamanlar görülemeyen ünlü ve pahal? markalarla Amerikan firmalar?n?n ad?m ba?? yay?lmas? olmu?. Tabii ki her zaman için, ba????kl??? bozulan bir bünyeye ilk s?zan marka olan Mc Donald's'lar?n d???nda Estee Lauder'den Louis Vitton'a kadar yeni dünya düzeni insan?n?n ihtiyac? (!) olan her ?ey Prag'da da yerini alm??. Ha, tabii bir de ayn? düzenin bir ba?ka temel ihtiyaç maddesi olan kumar oynama gereksinimini kar??lamak için de her tarafa bolca casino aç?ld???n? söylemeliyim... Ama bütün bunlar?n d???nda Prag ve Pragl?lar?n sanata olan sevgisi ve merak? aynen devam etmekte. Sokaklarda yürürken elinize tutu?turulan kâ??tlar, ne politik bildiriler ne de devre-mülk ilanlar?yd?. Hepsi, ayn? gün içinde düzenlenen irili ufakl? onlarca konsere davet ça?r?s?yd?lar. Burada o el ilanlar?ndan bir tanesini görmektesiniz.
Özellikle Fenerbahçe-Sparta Prag maç?n?n oynanaca?? gün art?k ortal?kta Çeklerden daha fazla Türkler görünmeye ba?lam??t?. Dostça bak??lar?n ve turistik ho?görünün yerini futbol gerginli?inin alaca??ndan endi?e ettiysek de bunun ne kadar bo? kuruntular oldu?u sonra anla??ld?. Gerçi hakk?n? vermek gerekir, Türk taraftarlar da asla tahrik edici davranmad?lar ama yine de Prag ?ehrinde yap?lan izinsiz yürüyü? ve meydanlar? inleten sloganlara sempatiyle ve hatta alk??larla yakla?an Çek halk?ndan ve ortaya bile ç?kmayan Çek polisinden almam?z gereken çok ders var. Çünkü ne olursa olsun, bizler daha iki gün önce statlar?nda insan b?çaklanan bir ülkenin evlatlar? ve kalemlerinden kan damlayan sözde spor yazarlar?n?n okurlar?yd?k.
Sonuçta bu k?sa Prag gezisi de güzel bitti, maç da güzel bitti... Sar? lacivert ka?kollu insanlar?n sanki Kad?köy'de yürüyormu?ças?na rahat ve endi?esiz dola?t??? bir güzel ?ehrin bizlere ya?att?klar?ndan çok hat?rlatt??? ve dü?ündürdü?ü de?erler yak?n gelecek için umutlar?m?z? k?rmad? da de?il. Türkiye'ye dönünce gazetelerin spor sayfalar?nda Prag'la ilgili kelime oyunlar?n?n yap?ld??? man?etler kar??lad? bizi. 'Fenerbahçe 'Prag'mad?' gibi... Ben de diyorum ki 'Onu bunu Prag'?n da biz derhal Prag'al?m bu ayaklar?. Çünkü yolumuz uzun...'