22.11.2019

NASIL YAPSAK DA YASAKLANMASAK


Neden, polisi iyi gösteren bir film yap?lam?yor önce bunu dü?ünsün yasaklayanlar.
?stanbul Film Festivali'nin Ulusal Yar??ma bölümünde gösterilmesi planlanan üç filme Kültür Bakanl??? Denetleme Kurullar? taraf?ndan getirilen yasaklamalar?n nedeni ayn?. Polisimizi kötü göstermek... Handan ?pekçi'nin yönetti?i 'Küçük Adam Büyük A?k' adl? filmin daha önce ayn? gerekçeyle yasaklanmas?ndan sonra bu kez de Ümit Ünal'?n '9' ve Tayfun Pirselimo?lu'nun 'Hiçbiryerde' adl? filmleri de ayn? ak?beti payla?t?. 'Yassak hem?erim!..' Asl?nda ben, bu üç filmin de bir meslek grubunu bilerek kötülediklerini asla dü?ünmüyorum. ülkemizde zaten ya?anmakta olan ve herkesin bildi?i gerçekleri göstermek bile kimilerini rahats?z etmek için yeterli olabiliyor. Sanatç?n?n elini kolunu ba?layan bu görünmez bask?dan s?yr?labilmenin baz? yollar? var elbette. Örne?in Sinan Çetin, 'Komser ?ekspir' filminde polisi 'Pamuk Prenses' olarak göstererek filmini kurtard?. Ancak, demokrasi oldu?u iddia edilen bir ülkede, sanatç?lar?n 'birilerini nas?l göstersek de yasaklanmasak' kayg?lar? ta??mas? bir 'sözde özgürlük' görüntüsünü iyice buland?r?yor. Gerçi yasaklayanlar?n hakk?n? yemeyelim, sanatç?n?n üzerindeki bu 'Demokles K?l?c?' belki de yarat?c?l??? körükleyen bir motivasyon arac? olsun diyedir... Demek istiyorlard?r ki; biz bunlar? yasaklad?k, siz yasaklar?n aras?ndan öyle anlat?mlar ve simgeler bulun ki yarat?c?l???n?z geli?sin... Böylece sanatç?lar, polisi Pamuk Prenses, avukatlar? Külkedisi, doktorlar? K?rm?z? ?apkal? K?z, kuruyemi?çi ve tekel bayiilerini Çirkin Ördek Yavrusu, nalburlar? Çizmeli Kedi olarak göstererek hem tepkilerden hem de yasaklardan y?rtm?? olsunlar... Ülkelerindeki totaliter yönetimden ve yasaklardan dolay?, ?ran Sinemac?lar?n?n son y?llarda geli?tirdi?i simgesel anlat?mlar ve 'göstermiyormu? gibi yap?p göstermek' konsepti, sanatç? duyarl?l???na ve yarat?c? zekâya katk?da bulunabilir belki ama Avrupa kap?s?nda bekleyen Türkiye'nin film ve kitap yasaklayan bir ülke görüntüsü çizmesi politikaya ne kadar hizmet eder tart???l?r...
Bir yazar olarak durumu saptay?p betimlemek ve sadece görünen üzerinde konu?mak yerine çözüm önerisi de sunmak isterim. Film yasaklanmas?na kar?? ne yap?labilir? Hemen söyleyeyim. Say?n Kültür Bakan?m?z hemen önüne bir tomar beyaz dosya kâ??d? als?n ve bir sinema filmi konusu dü?ünsün. Sonra öyküyü ayr?nt?land?rarak bir ak?? plan? yaps?n ve senaryoyu yazmaya ba?las?n. Sahneleri dantel gibi örüp, diyaloglar? sark?tmadan kurguyu bütünlük içinde tamamlas?n ve çarp?c? bir finalle senaryoyu bitirsin. Ard?ndan filmi için para ve sponsor bulmaya ç?ks?n... Bu a?amada ve ekonomik kriz ortam?nda sak?n sinirlenip umutsuzlu?a kap?lmas?n, er geç bulacakt?r. Sonra filmin çekim a?amas? ba?las?n. Kamera, ???klar, oyuncular, figüranlar, dekor, set, plato, müzik, seslendirme, montaj derken i?te film bitti. Senaryo yaz?m?ndan bitme a?amas?na kadar aradan kaç y?l geçti bilemeyiz ama son olarak say?n Kültür Bakan? ?unu yaps?n. Kendi filmini yasaklas?n... Bakal?m nas?l bir duyguymu??..