19.09.2019


Sanata dair çal??malar?n aras?nda özellikle iki tanesini, di?erlerine göre biraz daha ?anss?z bulurum. Bunlardan bir tanesi resim... Çünkü ressamlar bilirler; yapt?klar? resimlerle ilgili kim bilir kaç ki?iden ?u ç?ld?rt?c? soruyu duymu?lard?r. 'Siz ?imdi burada ne demek istediniz?..' Sanatç?, dilinin ucuna kadar gelen cevab? yak???ks?z kaçaca?? için veremez ve 'tövbe estafurullah' edas?yla uzakla?makla yetinir... Resim bence subjektif bir sanatt?r ve ressam?n yapt??? resimle sadece kendisi aras?nda bir ba? vard?r. O esere, kendisine ait mesajlar koymu?sa bile asla bunu aç?klamak durumunda de?ildir. Resmini yapar ve aradan çekilir. Ona bakanlar?n her biri de -e?er almas?n? biliyorlarsa kendilerine göre farkl? tatlar al?rlar... Di?eri ise ?iir... Resimde oldu?u gibi ?iirde de bireysel bir tav?r vard?r ve ?air, yazd?klar?n? herkesin anlamas?na yönelik bir kayg? duymamal?d?r. Yan yana getirdi?i sözcüklerin, sanki derinlerden zorlukla ç?kar?lan birer inci tanesiymi? gibi seçilen imgelerin herkeste yaratt??? duygu farkl? olmal?d?r ve herkes kendince ne kadar anl?yorsa o ?iir o kadard?r. Kimisi, ?öyle bir bakar geçer ve üzerinde, çitledi?i çekirdeklerin kabu?unu biriktirir, kimisi ise o ?iirde hayat?n anlam?n? ke?feder.
Ressam ve ?air, yap?tlar?nda en ba?ta kendilerine kar?? sorumludurlar, ba?kas?na de?il.
Sanat?n nerede ba?lay?p bitti?inden ve s?n?rlar?ndan habersiz olanlar diyebilirler ki 'Ben yazd?m oldu, bu da sanat i?te!..' Ve o zaman da George W. Bush'un durumuna dü?erler. Amerikan Ba?kan?'n?n kar?s? için yazm?? oldu?u bir ?iir ç?kt? ortaya. "Güller k?rm?z?, menek?eler mavi/Ah naçiz külçe bedenim yatakta özler seni/Bu uzakl?k sevgilim duvar gibi/Serüven istersen bir daha, uçak gemisine atla..." ?iir yazma ve yorumlama konusunda pek iddial? de?ilim ama ?unu söyleyebilirim. George W. Bush'un kar?s? olsayd?m bile yüzüne kar?? te?ekkür eder, sonra da banyoya kaç?p gülerdim. Neresinden tutup, neresini analiz edelim ki? Külçe beden imgesini mi, neden yatakta özledi?ini mi, görgüsüz süper güçler gibi manitay? uçak gemisine at?p dola?t?raca??n? m??.. Yorumlama i?ine hiç girmeyip, Bush'un Saddam için yazd??? ?iire kulak verelim... " Portakal turuncu, papatya sar?/Ah naçiz ordum bulamad? Saddam'? /Fena zorluyor b?y?kl?m, kamuoyu bask?s?/Pencerede bekliyorum, bak gece görü? dürbününden..." Ve bu da Beyaz Saray'da galeta yerken yazd??? ?iir... "Pijamam?n alt? k?rm?z?, üstü mavi/Ah naçiz külçe sevgilim, uyudu gitti/ Bari ben de ne yapay?m, galeta m? yiyeyim/Evet evet atay?m a?z?ma yiye... Hhhhrrrgghhhhhööööhhh!.." Tam bu s?rada galeta bo?az?na kaç?yor ve
ba?kan ?iirini tamamlayamadan yere dü?üyor...