21.11.2019


Sinema ya da genel olarak sanatla ilgili, elini ta??n alt?na sokan herkesten ve her kurulu?tan sözetmek bir tür boyun borcu... Örne?in ?zmir Devlet Senfoni Orkestras? daha önce de bu sat?rlara konu olmu?tu. Onlar?n klasik müzi?i insanlara sevdirmek ad?na ç?kt??? yolculuk devam ediyor. Enstrümanlar?n? doldurduklar? otobüslerle Anadolu'nun yolsuz köylerine gittiklerini, hatta geçenlerde büyük bir tehlike atlatt?klar?n? ben biliyorum. Ancak onlar?n gazete ve televizyonlara haber olabilmesi için belki de otobüsün devrilmesi gerekirdi. Yine de otobüslerine omuz verilmesini beklemeden sessizce i?lerini yap?yorlar.
Sinema ad?na yeni bir giri?im de yönetmen Tunca Yönder'in içinde bulundu?u bir olu?um taraf?ndan ba?lat?lan 'Gezici Sinemalar' projesi... Sinemas? bulunmayan her yere giderek, insanlara film izletmeyi amaçlayan ekip, 600 metrekarelik bo? bir arazisi bulunan bütün beldelerde portatif bir sinema kurup herkesi beyazperde kar??s?na toplamay? hedefliyor. Sinemaya gitme olana?? olmayan ve sadece televizyonun küçük cam?na mahkûm insanlara sineman?n gerçek keyfini ve ritüelini ya?atabilmek ad?na hayata geçirilen bu projeyi memnunlukla kar??l?yor ve ba?ar?l? olmas?n? diliyoruz...
Sinema ad?na daha önce yap?lm?? bir örnek hat?rlam?yorsam da ba?ka alanlarda insanlar?n ayaklar?na kadar giden gezici olu?umlara s?kl?kla rastlad?k. Gezici kütüphaneler, gezici hastaneler, gezici Migros kamyonlar? ve hatta gezici karakol bile halk?n hizmetine sunuldu. Ülkemizin
70 milyona dayanan bir nüfusu var ve büyük ço?unluk metropollerde sunulan etkinliklere ula?am?yor. Bu yüzden gezici projelerin say?s? ve alanlar?n?n art?r?larak sürdürülmesinde yarar var.
Ben ?u kadarc?k akl?mla baz? ?eyler dü?ündüm bile. Daha iyilerini bulmak ve gerçekle?tirmek, niyeti ve olana?? olan di?er kurulu?lara kal?yor... Akl?ma gelenleri önereyim...
Entelektüel tart??malar?n yap?ld??? ve giderek içkinin dozu oran?nda bak??malar, dokunmalar hatta sarkmalar?n ya?and??? gezici barlar halk?m?za farkl? bir dünyan?n kap?lar?n? açabilir.
Yine bu projeden hareketle, gezici Laila mekân? köylere kadar götürülebilir... Nerdeyse turistik ve tarihi bir mekân haline gelen ?stanbul Akmerkez ortam? da gezici bir konsepte büründürülerek ta?ran?n hizmetine sunulabilir. Ayr?ca gezici mutfak, aç?k büfe ve brunch kamyonlar? olu?turulup köylülerimize bir 'happening' keyfi neden ya?at?lmas?n... Günün anlam?, önemi ve hava s?cakl???na uygun olarak düzenlenen bir gezici vantilatör fikri de yabana at?lmamal?... Denize girme ya da rüzgâr sörfü veya jetski yapma tatlar?ndan mahrum olan beldelere gezici deniz, çorak steplere ise gezici orman götürülebilir... Peki, gezici haber merkezine ne dersiniz?.. Bir süredir Reha Muhtar ve onun haberlerinden yoksun durumday?z. Bir kamyona atlay?p aya??m?za kadar gelseler fena m? olur?.. Son olarak fikrimin ula?abildi?i en korkunç öneriyi yap?p bitireyim. Televizyon ya da gazetelerin itelemesiyle hücrelerimize kadar s?zm?? olan ama yine de giremedi?i k?y? kö?e olabilir kayg?s?yla düzenlenen bir olu?um... Gezici Petek Dinçöz projesi!.. Tamam sinirlenmeyin, kaçt?m...