21.09.2019

MOT?VASYON F?LMLER?


Geçen hafta birkaç gazete ve birkaç televizyon haberinde rastlad???m için do?rulu?undan emin oldu?um bir haber. Ne? Türk Milli Futbol Tak?m?'na motivasyon sa?lamalar? için kamp yapt?klar? yerde filmler izletiliyormu?.
'Tak?m Gibi', 'Titanlar', 'Varolu?' adl? filmler, ekip ruhunu ve ba?ar?y? anlatt?klar? için milli tak?m oyuncular?na ilaç gibi gelece?ini aç?klam?? yetkililer... Nitekim rakip sahada Slovakya'y? 1-0 yendiklerine göre film izleterek motivasyon sa?lama uygulamas?n?n ba?ar?l? oldu?u görülüyor. Üstelik zaman içinde teknik direktöre bile gerek kalmadan sadece bir sinema ele?tirmeninin önerileriyle i? pekâlâ yürütülebilir. Ne teknik ne taktik, izlet filmi sal sahaya... Bu uygulaman?n bir ba?ka yarar? da sinema sektörünün de?erinin anla??lmas? ve motivasyon sa?lay?c? filmler sipari? edilmesi olacakt?r. Dü?ündüm ki sinema sadece futbolun de?il ba?ka birçok alan?n da hizmetinde kullan?labilir. 1970'lerin o malum filmler furyas?n? hat?rlars?n?z... A?a??da motivasyon amaçl? olarak kullan?lmas?n?
önerdi?im film adlar?n?n hepsi gerçektir ve de Agah Özgüç'ün 'Türk Sinemas?nda Cinselli?in Tarihi' adl? ara?t?rma kitab?ndan al?nm??t?r...
Filmin ad?: 'Hasan Almaz Basan Al?r'... Müttefikler herhangi bir ülkeye sald?rd?klar?nda o sava??n içinde olmam?z için yaygaraya ba?layacaklar?n motivasyonunu yükseltmek için kullan?l?r. Onlara, 'D??ar?da kal?rsak z?rn?k koparamay?z, bast?r?p almal?y?z' deme gücü verir...
Filmin ad?: 'Parçala Behçet'... Yasalarla korunmaya çal???lan ve zaten üçbuçuk tane olan sit alanlar?n? yerle?ime açmak isteyenler, direni?ler
kar??s?nda bu filmi izlediklerinde 'Parçalay?p parçalay?p sat?caz,
kime ne' demek cesaretini bulacaklard?r...
Filmin ad?: 'Ah Deme Oh De'... Sadece paras? olan?n sa?l?k hizmetlerinden yararlanabildi?i ülkemizde, özellikle sigorta ve Ba?-Kur çal??anlar?n?n devlet hastanesi kap?lar?nda feryat figân ah etmelerini duymazdan gelmek için kullan?lan bu filmi Sa?l?k Bakanl??? ilgilileri seyredebilir. Üstelik de hastalara 'Ah demeyin ülen, oh deyin' diye ç?k??ma imkân? da verir...
Filmin ad?: 'Çalkala Yavrum Çalkala'... George W. Bush ve Tony Blair yönetimlerinin Irak'a sald?rmak için kulland?klar? tek koz olan kitle imha silahlar?n?n halen ortaya ç?kmamas? üzerine görmeleri gereken film... '?imdi bulduk, buluyoruz, aha bulduk, bekleyin bulaca??z' gibi k?v?rmalarla sonsuz bir pi?kinlik motivasyonu sa?lar...
Filmin ad?: 'Kokla Beni Melahat'... Kokain kullanmaktan dolay? yarg?lanan ve adalet önünde aklanan bir spor adam?na anlay?? göstermek yerine, kendilerini narkotik kahramanlar ilan ederek sald?r?ya geçen ahlak bekçilerine sonsuz bir çamur atma h?rs? verir...
Filmin ad?: 'Ben Armutu Di?lerim'... Di? hekimleri birli?inin, halk?n di? sa?l???n? mahveden tartar olu?umuna kar?? üç aç?l? mücadele gücünü peki?tirir...