19.09.2019


Uzun zamand?r kafama tak?lan bir konu var. Atasözleri... Kültür çerçevesine girer mi? Bence girer. Bir milletin y?llardan beri olu?turdu?u dü?ünsel tablonun, birikimlerin ve kendilerine ait davran?? ve geleneklerin dam?t?larak tek bir cümleye indirgenmi? hali olan atasözleri, o ülkenin folklorik bir de?eridir de ayn? zamanda. Ve tabii ki korunmalar? gerekir. Ayn? mimari gibi. Bir yandan, eskiye ait yap?lar korunuyor ve saklan?yorken di?er yandan da günümüz gereksinimlerine uygun ve geli?en teknolojiden yararlanan yeni binalar yap?l?yor. ??te atasözleri de ayn? yolu izleyerek, ya?ad???m?z yüzy?l?n ihtiyaçlar?na göre biçim de?i?tirmelidir. Eski ve yeni aras?ndaki köprüler giderek eskiyor ve zaman ilerledikçe sonraki ku?aklar?n, eski atasözlerini anlay?p dersler ç?karmalar? daha da güçle?iyor. Ne yapmak gerekir? Bir, geçi? dönemi atasözleri havuzu olu?turmak ve sonra muslu?u açarak bunlar?n kabul görmelerini beklemek... Küçük bir ad?m bile olsa ben bunu, buradan ba?lat?yor ve akl?ma öylesine gelen özlü sözleri s?ral?yorum. Devam?n? getirecek olursa alk??lar?m.
'Debriyaja basmadan vites geçmez...' Bu atasözü, insanlar?n bir çaba
sarf etmeksizin istedikleri sonuca ula?amayaca??n?, ba?armak için mutlaka çal??mak gerekti?ini anlat?r. Buna kar?? diyebilirler ki 'E day?, otomatik vites denilen bi?ey var, onda debriyaj yok.' Do?rudur ama onlar da ?unu bilsinler.
'Otomatik vitesim var diye övünme, fatura ç?k?nca dövünme.' Burada anlat?lan ?udur. ?nsan baz? lüks ve konforlar? istiyorsa bunun bir bedeli vard?r. Pahal? zevklerin onar?lmas? da pahal? olur ve bir gün buna haz?rl?kl? olmak gerekir.
'Dolma parmak küçük gsm alm??, mesaj çekerken donakalm??.' ?nsan kendini tan?mal? ve s?n?rlar?n? bilmelidir. Kal?n kal?n dolma parmaklar? olan bir ?ah?s, küçücük cep telefonu al?rsa do?ald?r ki onun bit kadar tu?lar?na basamaz, bassa bile iki, üç tanesine ayn? anda basaca?? için kar?? tarafa anlams?z mesajlar gönderir. ??te, herkes kendi yetenekleri ve özelliklerine uygun davran?rsa hayal k?r?kl???na u?ramaz ve alay konusu olmaz.
'Chat'te ignore etme beni, ignore ederim seni...' Herkes ba?kas?na kar?? yapt??? olumsuz davran??lar?n, bir gün gelip kendisine de yap?laca??n? bilmelidir.
'Koyunun klonlad??? genetikçi tez ölür.' Herkes en iyi bildi?i i?i yapmal?d?r. Nas?l ki genetikçinin i?i klonlamak, koyununki ise klonlanmaksa bütün ki?iler görev ve sorumlulu?unu bilmelidir. Bilmedi?i halde bir ba?kas?n?n i?ini yapmaya kalkanlar, ba?ar?s?z olurlar ve toplum içinde ho? kar??lanmazlar.