21.09.2019


Devlet televizyonuyla ve özel ulusal kanallar?yla Türkiye'nin görsel yay?nc?l??? içler ac?s? bir durumda. Kabul; kitap okumayan, sinemaya ve tiyatroya gitmeyen ve de her kuru?unu dü?ünmek zorunda b?rak?lan bir halka bedava e?lence arac? olarak televizyon sunulabilir ama bele? diye bu kadar da yerlerde sürünmenin bir âlemi yok. Al?c?m?z?n ayar?yla ne kadar oynarsak oynayal?m, ortal?kta insanlar?n kö?eyi dönme duygular?n? sömürenlerden, yetenekli yeni sanatç?lar yarat?yoruz kisvesi alt?nda skandal üretenlerden, sald?rganla?t?kça prim yapan cahil maç yorumcular?ndan, ba?rolde salonun ortas?na kurulan üçlü koltuklar?n oynad??? dizilerden ba?ka bir ?ey yok... Sözde cesur haber programlar? bile haftalard?r gariban kebapç?lar?n mutfaklar?na kahramanca bask?n yaparak karafatma görüntüleri yay?nlamay? marifet say?yorlar.
Michael Moore ad? geçen y?lki Oscar ödüllerinden sonra daha bir akl?m?za kaz?nd?. 'Benim Cici Silah?m' adl? belgesel filmiyle Oscar kazanan Moore, ödül töreni esnas?nda sava? kar??t? bir konu?ma yaparak George Bush'a hat?r? say?l?r bir ?ekilde 'giydirmi?ti'... Ayn? Michael Moore'un televizyon için çekti?i 'Awful Truth' adl? haber programlar her hafta CNBC-e kanal?nda gösteriliyor. Halk?n yan?nda, cesur habercilik yapt?klar?n? ilan eden bizimkilerin, Moore'un programlar?n? dikkatle izlemelerini ve hatta oradan baz? ?eyleri al?p ülkemiz ko?ullar?na uyarlayarak yay?nlamalar?n? öneririm. Taklitçilik olur diye de endi?elenmesinler. Bence durmadan kötüleri taklit edeceklerine hiç olmazsa iyi bir ?eyi taklit etmi? olurlar. Yolsuzluk yap?lan, i?çi ç?kart?lan ya da halk sa?l???na zararl? faaliyette bulunan Amerikan tröstlerine, büyük ?irketlerine dünyay? dar eden Moore'dan politikac?lar ve i?adamlar? da yakay? s?y?ram?yor. Üstelik bunu bilgiç dedektif ya da külyutmaz gazeteci edas?ndan çok, güçlü bir mizah dili kullanarak ironik bulu?larla yapt??? için çok daha özgün ve etkili oluyor. Karafatmalar? gariban kebapç?larda de?il, nüfuzlu ?irketlerde, milletvekili ve vali bürolar?nda ar?yor. Ülkesindeki sistemin koku?mu? kö?elerine hesaps?zca çeviriyor kameras?n?...
Son programlar?ndan birinde alternatif bir New York turu düzenliyordu Moore... Büyük Elma da denilen New York metropolünde 'çürük elma' ad?yla düzenlenen turistik gezide bu kentin gizli kalm?? pisliklerinde, bir zamanlar köle ticareti yap?lan Wall Street'te, zencilerin öldürüldü?ü ve i?kence yap?ld??? polis departmanlar?nda, ucuz tekstil atölyelerinin insanl?k d??? ko?ullar?nda, John Lennon'un vuruldu?u yerde, t?kl?m t?k?? varo? okullar?nda, sokakta yatan evsizlerin yan?ba??ndaki köpek kuaförlerinde ve zengin semtlerinin hemen dibinde ba?layan yoksul mahallelerde dola?t?r?yordu otobüsünü. Hemen akl?ma ?stanbul geldi... Bizim sevgili metropolümüz için benzer bir alternatif tur düzenlesem; tinerci çocuklardan ba?lay?p çürük zeminlere eksik malzemeyle dikilmi? binalar? göstersem, oradan ö?rencilerin copland??? meydanlara ve meçhul zenginler yarat?lan seçim kald?r?mlar?na u?rasam... Bana televizyonda program yapt?r?rlar m?, yoksa 'ülkemizi kötü gösteriyorsun' diye dava m? açarlar?..