21.09.2019

MELEK HANIM TEYZELER?M?Z


Amerikan sava? uçaklar?n?n Irak'a ya?d?rd??? bombalardan sonra, Amerikan sinema sektörü de bitpazar?na nur ya?d?rmay? sürdürüyor. Eski televizyon dizilerinin cilalanarak ve solaryuma yat?r?l?p bronzla?t?r?ld?ktan sonra buru?uklar? da gerdirilip piyasaya sürülme operasyonu devam ediyor. Gençli?imizin dünya ahret bac?lar? Farah Fawcett, Kate Jackson ve ad?n? bir türlü hat?rlayamad???m, üstelik de o zamanlar en çok be?endi?im di?er han?mefendiden olu?an Charlie'nin Melekleri, yerlerini üç adet daha ç?t?r ve daha medyatik güzele b?rakarak ikinci kez sinema filmi halinde salonlara dü?tü. Fazla yorum yapmak istemiyorum, çünkü her kör sat?c?n?n kör al?c?lar? mutlaka bulunur. Ancak yedincisanat.com adl? sinema sitesinde rastlad???m baz? yabanc? film ele?tirmenlerinin bu film hakk?ndaki yorumlar?n? yazmadan geçemeyece?im... Jack Zink demi? ki "Charlie's Angels 2 de eksik olan tek ?ey elinizdeki joystick" Jeff Vice alm?? sözü, "O kadar aptalca, gürültülü ve kötü ki ancak aptal gürültücü ve kötü aksiyon hayranlar?n? tatmin edebilir." Dawn Taylor altta kalmam??. "Bu filme gidece?inize yapabilece?iniz daha kötü ?eyler olabilir tabii. H?zl? ve e?lenceli ama sürpriz beklemeyin." Chuck Schwartz k?sa ve net konu?mu?. "Bu y?l?n en kötü filmi" Alex Sandell de okuldan gelmi?, "Büyük ve uzun bir MTV klibine benziyor. Beyinsiz MTV salaklar?na hitap edebilir." demi?... Bütün bu ac?mas?z yorumlardan sonra dü?ene bir tekme de ben atmak istemiyorum. Bu kadar kat? olmalar?na da bir anlam veremiyorum çünkü bence e?lenceli bir film. En iyisi gidip kendiniz karar verin derim.
Bizim kad?n?m?z?n ba?? kel mi?.. Üç tane Türk han?mefendinin ya?ad??? serüvenleri anlatan bir aksiyon filmi bu topraklarda ye?ermez mi?.. Ad? önemli de?il, Ahmet'in ya da Mehmet'in melekleri olabilir ve Charlie'nin meleklerini a?latacak kadar aksiyon ya?ayabilirler. Mesela bizim üç mele?imiz evden ç?karlar ve pazara giderler. Beylerinden zar zor kopartt?klar? harçl?klarla al??veri?in ortas?ndayken kapkaçç?lar taraf?ndan çantas?z b?rak?l?verirler. Kafalar? ak?ama ne yemek pi?irsek ve bu pahal?l?kta neler alsak sorular?yla me?gulken be? paras?z kalan
kad?nlar zor bela bulduklar? biletlerle otobüse binerler. Vah?i fortçular?n sald?r?s?ndan kendilerini zor kurtar?rlar ve eve dönerler. Çama??rd?r, bula??kt?r, çocuklar? doyurmakt?r falan derken ak?am beyefendi gelir. Üç mele?imizin de evinden ç??l?klar ve tekme tokat sesleri yükselirken filmimiz biter...
'Cheryl Ladd'di galiba üçüncüsü. Sanki...