22.11.2019

MAYMUNLAR CENNET?


Hem kitab?n? okumu?, hem de y?llar önce Charlton Heston'un ba?rolünü oynad???
'Maymunlar Cehennemi'nin ilk çevrimini izlemi? birisi olarak Tim Burton'?n
'Maymunlar Cehennemi'ni merakla bekliyordum... Hemen söyleyeyim, hayal k?r?kl???... Çok uzun bir süre önce ve o zamanki akl?mla izledi?im ilk 'Maymunlar Cehennemi'ndeki, kitaba ba?l? kal?nan üstün senaryo mant???na ve felsefik ayr?nt?lara yakla?amam?? bile Tim Burton. Yakla?mak istemi? midir bilemeyiz ama sonuçta ortaya bildik görsel efektlerle yald?zlanan, aksiyon üstü makyajla cilalanm?? ve tamamen gi?eden cukkalanacak mebla?lara endeksli, o sinir bozan kli?e Hollywood gösterilerinden birini ç?karm??. Kitaba ve ilk filme ettikleri yetmezmi? gibi o zamanki Charlton Heston'?n bu filmdeki versiyonu olarak oynatt??? Tim Roth, henüz kesilmi? ve budanmaya haz?r bir a?aç zarafetindeki ba?rol figürü olarak film boyunca emanet gibi rol kesmi? durmu?...
Asl?nda dü?ünüyorum da bu ilginç konudan bizim sinemac?lar?m?z da çok çe?itli öyküler ç?kartabilirdi. Onlar neler ç?kart?r bilemem ama ben burada 'tamamen hayal ürünü'
olan ve gerçek hayatla herhangi benzerli?i olursa 'tesadüf'ten ba?ka bir kavramla yorumlanamayacak baz? öyküler dü?ündüm... Tabii ki olmaz ama, bir an ülkemizi maymunlar?n ele geçirdi?ini dü?ünelim ve neler yapabileceklerini irdeleyelim...
Yönetenler s?n?f?, maymun ak?llar?yla ülkeyi do?ru dürüst yönetemedikleri gibi bir de maa?lar?na zam yasas? ç?kartmaya çal??abilirler, bunu engellemeye çal??anlar? engellemek için de kar?? yasalar?n Resmi Gazete'de yay?mlanmas?n? geciktirebilirlerdi...
Diyelim ki ülke baz? dü?manlar?n ve teröristlerin kimyasal silahlar?n?n tehdidi alt?nda. Heryere mektuplarla sadece maymunlar? etkileyen baz? virüsler gönderiliyor... Biri ç?kar ve hemcinslerine mektup zarflar?n? nas?l açmalar? gerekti?ini göstererek onlara mektubu okumadan önce iyice y?kamas?n? ö?ütleyebilirdi...
Tabii ki baz?lar? televizyonlar? ele geçirece?i için ?ebelek ?übelek programlar yapabilirler, haber bültenlerinde en önemli
olaylar? es geçerek sahte büyücüleri ve henüz sekiz ya??ndayken 110 kilo olan çocuk haberlerini gösterirlerdi...
Hiçbir ?ey yapamayanlar futbol yorumcusu olabilirler, her Allah'?n günü ayn? ?eyleri yaz?p, ekranlarda birbirleriyle kavga ederek
birbirlerinin muzlar?n? yerlerdi...
?nsan ?rk?n?n akl?n?n ermeyece?i ve dayanamayaca?? kadar kötü esprilerle komedi dizileri çekerler, her kelimenin kuyru?una bir kahkaha efekti ba?layarak kendi aralar?nda e?lenebilirlerdi...
Komedi dizisi dedim de, sahi maymun Çarli n'oldu, bilen var m??.. Maymunlardan bunca bahsettikten sonra ister istemez insan özlüyor adam?. Çarli dönse de bizi kurtarsa...