22.11.2019


Geçti?imiz haftan?n gündemi kal?n çizgilerle üçe ayr?ld?. Eurovision ?ark? Yar??mas?'nda Sertab Erener'in birincili?i. Be?ikta? ve Galatasaray'?n ?ampiyonluk yar???n?n sonunu belirleyen maç?, di?eri ise 'Matrix Reloaded' filmi... Bütün gi?e rekorlar?n? k?rmaya devam ederek gösterimini sürdüren
'Matrix Reloaded'de de matrix denilen ne yerde ne gökte, bir garip seherdeki bölgenin ne oldu?u ve nas?l çal??t??? ?srarla ve özenle
anlat?lmaya çal???lm?? ve sonuçta ortaya bol dövü? üzeri bol izahatl? bir ikibuçuk saat ç?km??. Elini bilgisayar klavyesine henüz dokundurmam?? bir ya?l? akraba bana, 'Ya bu internet denilen ?ey nerde' diye sordu?unda aç?klamay? gözüm yememi? ve Ankara'yla K?z?lcahamam aras?nda bir yerde demi?tim...
Wachowski biraderler yaratt?klar? matrix evrenini aç?klamak için göbeklerini çatlat?yorlar ama, filmlerini rekorlara ta??yan izleyicilere
'Matrix nedir' diye sorulsa gelecek cevaplar? ben çok merak ediyorum... Sakland?klar? yeralt?ndan, enselerine fi? takarak sanal matrix diyar?na gidip, ajan Smith'lerle dövü?en matrix'çilerin ilk filmini çok be?enerek izlemi? olan ben, ikinci filmden etkilenmek yerine do?rusu bol bol e?lendim. Üstelik, filmin kendisi kadar yorumlar? da çok e?lendirici oldu. Matrix'in Mevlana ve tasavvuf felsefesinden esinlendi?i, hatta ondan çal?nt?lar yapt??? iddialar?na yorum getiremem ama dönmekte olan hiçbir mevlevinin yerden yükselerek, çevresindekilere seri tekmeler atmad???n? bilirim. Bu yüzden 'Matrix'dir ne yapsa yeridir' deyip pek endi?elenmedim...
Derin olmakla uçar? olmak aras?nda kalan bu ikinci Matrix'te gözlemleyebildi?im yenilikleri yazarak ben de eksik kalmayay?m ve üstüme dü?eni yapay?m.
?lk filmde oldukça gizemli ve kendinden emin görünen kâhin kad?n?n kehanetlerinin do?ru ç?kmamas? ve keza ona çok inanan Morpheus'un da bu nedenle bozum olarak mal gibi kalmas?, bana bu iki oyuncunun da yap?mc?lardan fazla para istedi?ini ya da ilk filmin setinde kaprisler yapt???n? dü?ündürdü. Tabii üçüncü filmde ne olur bilinmez.
Kamera hareketlerinin ve çekim tekniklerinin dozu biraz daha fazla kaç?r?lm??t?. Yava?layan ve birdenbire h?zlanan hareketler, ters yola giren motosiklet ve Trinity'nin damdan dü?mesi gibi sahneler beni biraz tuttu. Filme gidecek olanlara, mide bulant?s?na kar?? nane ?ekeri bulundurmalar?n? öneririm.
Geçti?imiz y?l?n Ajan Smith mahsulü çok bereketli geçmi? anla??lan. Bu filmdeki Ajan Smith bollu?u yüzleri güldürse de fiatlar?n?n dü?memesi için korkar?m bir bölümünü denize dökmek zorunda kalacaklar.
Ve son olarak Neo'nun etek boyu biraz daha uzam?? gibi geldi bana.