20.06.2019


Geçen hafta bir hipermarketin elektronik e?ya reyonu yak?nlar?nda dola??yorken çok e?lendi?im bir olaya tan?k oldum. Üst üste ve yan yana s?ralanm?? çe?it çe?it marka ve boyuttaki onlarca televizyonda ayn? görüntüler oynamaktayd?. Al???ld?k bir durum... Ekranlara ulusal kanallardan birinin gündüz yay?n? verilirdi genellikle. Ama öyle de?ilmi?. Önce göz ucuyla, sonra ba??m? çevirerek ve nihayet neye u?rad???m? ?a??rarak ekranlara bakakald?m. ?htimal, bir VCD playerde oynamakta olan filmin görüntüleriydi bunlar. Bir Amerikan beysbol tak?m?n?n soyunma odas?ndaki du?lar. Du?ta ne?eyle ba??r?p ça??rarak olanca sivil halleriyle y?kanmakta olan yedi- sekiz tane adam ve her nas?lsa aralar?na dü?mü? yine bütünüyle sivil bir han?m... Yüze yak?n ekrandaki görüntüye sonuna kadar aç?lm?? ses nedeniyle kay?ts?z kalmak imkâns?zd?. ?lk ?oku atlatt?ktan sonra etrafa bakmaya ba?lad?m. Televizyonlarda birdenbire fütursuz popo görüntüleriyle kar??la?an halk derhal çil yavrusu gibi da??ld?. Normal bir ?ekilde bak?narak gelen kalabal?k bir aile, du?taki nesnelerle göz göze geldi?i anda ç??l?k ç??l??a ba?ka bir reyona kaçt?... Eminim bir yang?n ya da deprem an?nda bile oras? bu kadar çabuk bo?almazd?. Kabul, belki biçimsiz bir durum ama bir tek ki?i olsun bu durumun komikli?ini yakalayamad?. Birkaç saniyeli?ine bile olsa kendi kendine e?lenmedi.
?nsanlara hâkim olan duygu önce panik, sonra kaç??t?... Birkaç erkek çok sinirlendi, 'Allah belan?z? versin' gibi cümlelerle bu ihmalin hat?r?n? sordu. Bütün tepki bu kadar... ?a??rt?c? bir ?ey, beklenmedik bir olay, bir sürpriz durum kar??s?nda halk?m?z?n refleksinin derhal oradan s?v??mak üzerine kurulu oldu?unu görmekten do?rusu ho?lanmad?m. Ke?ke biraz e?lenebilselerdi... Kald? ki ülkemiz sürprizler cenneti. O gözle bak?nca her ta??n alt? bir sit-com...
Kalabal?klar içersinde rahats?z olup, tüymeyi seçen yurdum insan? asl?nda kapal? kap?lar arkas?nda pekâlâ kendisini e?lendirmeyi biliyor. Bir VCD tezgâh?nda dikkatimi çekti. Gladyatör filmi... Alt?nda ise 'Malatya versiyonu' yaz?yor. Tezgâhtaki arkada?a sordum; "Abi filmin dublaj?n? Malatya ?ivesiyle yapm??lar, çok komik" dedi... Komik oldu?undan
hiç ku?kum yok.
Üstelik bilmeden çok önemli bir toplumsal çare de bulmu?lar. Bizi k?zd?ran bir haber mi yay?mland??.. Yap dublaj?n? Malatya ?ivesiyle, millet gülsün... Hepimize ac? veren bir?ey mi oldu?.. Karadeniz ?ivesiyle seslendir, üzüntüden eser kalmas?n. Ekonomik kriz mi patlad??..
'Aç?klay?veecen' onu Ege ?ivesiyle, ne gam kalacak ne tasa... ?nsan?m?z Shakespeare mi okusun istiyoruz?.. Çok kolay. 'Te be or nat te be yav...'