21.11.2019


Yanl???m varsa biri nas?lsa düzeltecektir ama bildi?im kadar?yla, 'Mortal Kombat' adl? tekme tokat oyunu bilgisayar ekran?ndan sinema perdesine geçi? yapm??t?. Ayn? ?ekilde 'Tomb Raider' da önce bilgisayar oyunu olarak dünyaya yay?ld? ve gördü?ü ilgiden dolay? sinemada da kaç?n?lmaz bir ticari ba?ar? yakalayaca?? öngörülerek filme çekildi. Peki ba?ar?l? bir film olmu? mudur; bana sorarsan?z hay?r... Ne aksiyon olarak ne görsel efektler olarak ne de -hayal gücünün alabildi?ine ötesine geçmesi gereken- öykü olarak ortalaman?n üzerine ç?kamam??. Yine de sinemasal yanlar?na çok fazla önem vermemek gereken ve ortaokul ku?a?? ile bu oyunun merakl?lar?na seslenen bir film. Zaten ben bunun oyununa da g?c?k kapm??t?m. Bir ara oynamaya kalk??m?? fakat Lara Croft'? bir türlü sudan d??ar? ç?karamam??t?m...
Zaman?n gücünü elde edip dünyan?n kaderiyle oynamaya kalk??an kötü güçlere kar?? mücadele eden Lara Croft karakterinin bir yan?yla günümüz kad?n hareketine güç verdi?i de söylenebilir. Ben mesela, annemin art?k mutfakta daha az zaman geçirip, dünyay? yok etmeye çal??an gruplar?n üzerine motosikletini sürerek onlar? lazer silahlar?yla ha?lamas?na daha fazla anlay?? gösterebilirim. Lara Croft kadar dü?manla s?cak temasa geçmeseler de her kad?n?n art?k sava?mas? gerekiyor. Buna en iyi örnek olarak Radikal'de günlük karikatür çizen Ramize Erer'in Kriz Han?m tiplemesini gösterebilirim. O da kendi çap?nda bir Lara Croft't?r... Hatta niye bizim bir bilgisayar oyunumuz yok, ona da bir çare olabilir Kriz Han?m...
Bilgisayar programc?lar?m?z derhal bu i?e a??rl?k vermeli ve Türkiye gelenekleri ve ko?ullar?na uygun oyunlar üretmelidirler. Kriz Han?m bu i?in ba?lang?c? olabilir... Oyunun kad?n karakteri, hayta ve despot kocas?ndan kaç?rabildi?i paralarla evi çekip çevirmeye çal???r ve bir yandan da aniden olu?an koca sald?r?lar?n? savu?turur. Evi için ald??? her malzeme ona puan kazand?r?r. Biraz belini do?rultur gibi olunca ikinci 'level'a geçilir ve ülke yeni bir krize girer. Kriz Han?m'?n i?i art?k daha zordur...
Akl?ma gelen bir di?eri ise 'stadyumdan sa? ç?kma' oyunu... Oyuncu öncelikle polis e?li?inde stada al?n?rken rakip taraftarlar?n ta?l? sald?r?s?ndan korunmaya çal???r. Binlerce ki?inin çirkin küfürlerini atlatt?ktan sonra sahaya ya?an pet ?i?elerden ve cep telefonlar?ndan kaçar... Döner b?çaklar?n? da savu?turduktan sonra maç bitiminde stattan ç?karken rakip kulüp ???klar? söndürür. Yüzlerce insan aras?ndan karanl?kta ezilmeden can?n? kurtararak stat d???na ç?kabilen oyunu kazan?r...
Fakat bana kal?rsa en zor ve en deh?et verici oyunumuz 'Türk Liras?'n?n de?erini
dolar kar??s?nda yükseltme' oyunu olacakt?r... Bu oyunun oynanmas? y?llar boyu nesilden nesile aktar?larak sürecek ve ba?ar?yla bitirilmesi yüzy?llar alabilecektir...