21.11.2019


'Yüzüklerin Efendisi' filminin ilk bölümü, durgun suya at?lan bir ta? gibi sinema sezonunu hareketlendirdi. Beklendi?i gibi... Da??t?mc?lar?n?n ve sinema salonlar?n?n beklentisini kar??laman?n yan? s?ra izleyicinin beklentilerini de bo?a ç?karmad??? görülüyor. Her ya?tan ortak dü?ünen bir seyirciyi çekece?i muhakkak. Ben, en az?ndan kendi ad?ma verilen eme?e sayg? göstererek abuk saptamalar yapmak istemiyorum. Filmin en büyük ba?ar?s?n?n inan?lmaz bir atmosfer yaratmas? oldu?unu dü?ünüyorum. Görsel olarak muhte?em tasarlanm?? ve uygulanm?? bu fantastik dünya bile 'Yüzüklerin Efendisi'ni kurtarmaya yetiyor. Ama bunun d???nda, 'Maymunlar Cehennemi'nin yeni versiyonu kadar olmasa bile felsefik ve dü?ünsel yan?n?n, görüntülerin ve tekni?in arkas?nda kald??? kan?s?nday?m...
Tabii ki 'Yüzüklerin Efendisi'nin ilginç bir yan? da ayn? sürede üç ayr? filmin çekilmesi ve bir tür televizyon dizisi gibi, birincinin
ard?ndan di?erlerinin geliyor olmas?. Riskli oldu?u kadar ak?ll?ca bir durum... Birinci bölümün ba?ar?s?, yoldaki bölümlerin ticari ba?ar?s?n? da haz?rl?yor. Üstelik ikinci filmden hemen önce, hat?rlatmak amac?yla bu bölümün büyük olas?l?kla tekrar vizyona girecek olmas?, 'Yüzüklerin Efendisi'nden para kazananlar için 'yeme de yan?nda yat' durumu yaratacak. F?rsatç? arkada?lar için güzel bir olanak da var. ?kinci bölüm vizyona girmeden önce, kim apar topar sahte bir 'Yüzüklerin Efendisi' çekerse parsay? toplayabilir. Fantastik sinema hakk?ndaki duygular?m kar???k... 'Yüzüklerin Efendisi' de 'Maymunlar Cehennemi' ve 'Hayvan Çiftli?i'
kitaplar?nda oldu?u gibi dünyan?n sosyolojik yap?s?n? farkl? unsurlara yüklemi?.
'Maymunlar Cehennemi'nde devletler ve ?rklar çat??mas? maymun cinslerine, 'Hayvanlar Çiftli?i'nde ise ayn? hiyerar?ik düzen hayvan türlerine uygulanm??ken, 'Yüzüklerin Efendisi'nde bu yap? do?aüstü yarat?klarla sa?lanm??. Sonuçta ?ablon ayn?... T?pk?
günümüz dünya devletlerinin, dinlerin ve ?rklar?n birbiri üzerine tahakküm kurmaya çal??t??? ç?kar sava?lar? gibi. Fakat bir fantastik filmde bu tür genel göndermeler d???nda benim gönlüm gerçeklerle daha ayr?nt?l? ili?ki kurmaktan yana. Nas?l m??..
Diyelim ki kendimize ait bir Türk fantastik filmi çekece?iz... Yarat?lacak kurmaca dünyan?n kesinlikle ya?amla bire bir ba?lant?l? olmas?n? isterdim. Mesela bir
'H?çk?ran Fincan' motifi olmal?yd?. Büyük haber stüdyosu ortam?nda h?çk?rmaya ba?layan, giderek dili dola?an ve stüdyodaki di?er e?yalara bula?maya ba?layan alkollü fincan. 'Türkiye'nin muhtar?'n?n fincan?... Ya da davula dönü?en Mustafa Denizli karakteri. Ba?ta spor yazarlar? olmak üzere kimseye yaranamayan ve sürekli vurulan Denizli, gaza gelen yönetim taraf?ndan görevden uzakla?t?r?l?nca davul ?eklini al?yor. Neden?.. Ortal?kta yokken bile, eline tokma?? alan gelip vursun ve stresini ats?n diye.