22.11.2019


Sinemada oldu?u gibi tiyatrolarda da art?k sezon bitmek üzere. Son birkaç oyuna yeti?mek için belki hâlâ ?ans?n?z var. Bunlardan bir tanesi Oyun Atölyesi sahnesinde oynanmakta olan 'Ermi?ler ya da Günahkârlar'... Üç ki?ilik bu oyunda Haluk Bilginer, Bülent Emin Yarar ve ?enay Gürler'in ola?anüstü performanslar?na kay?ts?z kalmak ve iki saat boyunca sürekli sürprizlere tan?k olarak neredeyse sinemasal bir gerilimle koltuklara yap??may? istememek için tavuk olmak gerekir. Toplumdan soyutlanm?? en tehlikeli katillerin rehabilite edildi?i bir ak?l hastanesinde geçen oyunda, çok sert duran ?iddet sahnelerinin alt?na ustaca oturtulmu? mizah duygusu, eserin dü?ünsel yan?n? destekleyerek bir taraftan da abart?l? ?iddet kullanan kimi yap?mlara ele?tirel bir gönderme yap?yor. 'Ermi?ler ya da Günahkârlar' adl? oyun için saklad???m tüm övgüleri tiyatro izleyicilerinin kendileri taraf?ndan ke?fedilmesi gerekti?ini söyleyerek bitiriyorum ve Oyun Atölyesi'nin ba?ka bir özelli?inden bahsetmek istiyorum. Zuhal Olcay ve Haluk Bilginer y?llard?r kendilerine ait bir salonlar? olmas?n? dü?lediler ve ba?ard?lar. Dü?ler dü?ünceye, dü?ünceler çabaya, çabalar gerçe?e dönü?tü ve Kad?köy'ün ortas?ndaki bir mezbelelik,
külkedisinin prenses oluvermesi gibi ola?anüstü güzellikte bir tiyatro salonu haline geldi. Ama bu, ne bir peri ne de bir sihirli de?nek yard?m?yla bir anda olup bitti... Yine de on ay gibi k?sa bir zamanda tüm s?k?nt?lar? a?arak, çürümü? bir balkaba??ndan p?r?l p?r?l bir prenses arabas? yaratt?lar. 'Ermi?ler ya da Günahkârlar' oyunu için haz?rlanan kitapç?ktan, bu salonun yap?lmas? ile ilgili sat?rlardan k?sa bir al?nt?...
"...Bir ülkedesiniz, oran?n vatanda??s?n?z. Tiyatro diye de bir sanat var, iki bin y?ldan fazlad?r. Ama vatanda?? oldu?unuz bu ülkede yokmu?, sanki hiç olmam?? gibi davran?l?yor. Var olan tiyatrolar kapan?yor. Ve sizin can?n?z ac?yor; güne? alt?nda, ya?murda, hava aç?k ya da kapal? her durumda.
Giri?mez misiniz hemen tiyatro yapmaya!
Tiyatro salonu için para harcad?k. Yoktan bir ?eyi 'var' ettik. Kim? Biz, bireyler. Yap?labilirmi? yapt?k. Biz bireyler yapabiliyorsak, kamu kurum ve kurulu?lar?, özel firmalar s?k?nt?ya girmeden yapabilirler. Yapmal?lar.
Neden yapm?yorlar?
Depremden, yang?ndan, su bask?n?ndan korktu?umuz kadar kültürsüzle?mekten korkmuyor muyuz ne?
Korkmam?z gerekir. Ürkmemiz hatta.
Biz kahraman de?iliz, korkuyoruz."
Daha ne eklenebilir ki?.. Kad?köy'de çok k?sa zamanda bitirilmesi övgülerle kar??lanan bir ba?ka yap? daha var. Fenerbahçe Stad?... Kad?köy'de yine çok k?sa bir sürede bitirilen Oyun Atölyesi salonu, o stat kadar övülmeyi ya da en az?ndan fark edilmeyi hak etmiyor mu?...