24.07.2019

KU?UM AYDIN, ERMAN HOCA VE TEKMEYE KAFA SOKMAK


Hay?r, komplo teorisi de?il, buz gibi gerçek... Bu ülkenin gelece?i tehlikede ve bu, gereksiz bir endi?e ve bo? bir vehim de de?il. ?spat edece?im...
Olay 1: Uzaktan öylesine tan?d???m bir ailenin 6 ya?lar?ndaki k?z? hastaland? ve yak?nlar? taraf?ndan doktora götürüldü. Dikkat edin, ailesi taraf?ndan demiyorum, yak?nlar? diyorum... Te?his, dengesiz ve yetersiz beslenmeye ba?l? vitaminsiz kalmak, ba????kl?k sisteminin çökmesi sonucu dirençsizlik ve zatürree ba?lang?c?. Daha da ac? olan?, ailenin hali vakti yerinde ve öyle, çocuklar?na yemek bulamayacak durumda de?iller. Bunun üzerine kendi çap?mda yapt???m bir ara?t?rmada çarp?c? sonuçlar elde ettim. Son zamanlarda yetersiz beslenme nedeniyle hastanelere getirilen küçük çocuk say?s?nda patlama ya?an?yormu?. Bunu bana bizzat doktor arkada?lar söyledi. Sadece bu da de?il, ilgisizlik ve sevgisizlik sonucu depresyona giren, derslerinde ba?ar?s?z olan ve kendi dünyalar?nda yaln?z b?rak?lan çocuk say?s?nda da çok büyük bir art?? oldu?unu gözlemledim... Ara?t?rmay? derinle?tirmeliydim. Gerçi çok da derine inmeden nedenini buldum. Gündüz gösterilen kad?n programlar?... Evet, çocuklar?n? beslemek, sevgi göstermek ve evi çekip çevirmekle ilgilenmesi gereken ev han?mlar?m?z gün boyunca televizyon ba??ndan kalkm?yorlar. Önce Ku?um Ayd?n'?n sundu?u program? izleyip Semraan?m, Caner, Tülin ve benzeri karakterlerle hasret giderdikten sonra Seda Sayan'a zaplay?p yeni gelin ve kaynanalar?n son durumunu izliyorlar. Ard?ndan Yasemin Bozkurt ve Serap
Ezgü programlar?na tak?larak sokaktan manzaralar, varo?lardan dramlar, koca dayaklar?, kuma getirmeler, ihanetler ve stüdyoda fenal?k geçirmeler e?li?inde ak?am? yap?yorlar. Sonuç? Pi?meyen yemekler, temizlenmeyen evler, kendine bakmayan pasakl? kad?nlar, besinsiz ve sevgisiz kalan çelimsiz çocuklar, i?ten dönen siniri tepesinde kocalar, aile kavgalar?, huzursuzluk ve aile kurumunun dibine konan dinamitler...
Olay 2: Bir tan?d???m?n 11 ya??ndaki o?lu mahallede arkada?lar?yla futbol oynarken sakatlan?yor ve a?z? burnu kan içinde hastaneye kald?r?l?yor. Daha sonra kendisiyle konu?tu?umda ?u deh?et verici aç?klamay? yap?yor. 'Tekmeye kafa soktum. Televizyonda Erman Toro?lu'nun dedi?i gibi.' Sonradan ö?reniyorum ki mahalle aralar?nda bir sürü çocuk tekmeye kafa soktuklar? için bu tür sakatlanmalar ya??yorlarm??. Ne diyebilirim ki? Erman hoca, oturdu?un yerden genç zihinlere böyle mesajlar verece?ine kalk da kendi kafan? sok tekmeye. Tepelerde oturup ahkâm kesenler söyledikleri ?eylerin nerelere gidece?ini iyi dü?ünmek zorundalar. Diyorum da ba?ka bir?ey demiyorum...
Bu iki örnekte de anla??ld??? gibi endi?elerim bo? bir kuruntudan ibaret de?il. Hepsi evlerde ve sokaklarda ya?an?yor ve bu ac?t?c? gerçeklerin hedef kitlesi de çocuklar. Gelecek ku?aklar tehlikede beyler! Derhal bir ?eyler yap?lmazsa, vitaminsiz ve proteinsiz kalm??, depresif ve kafa travmalar? yüzünden durgun ak?ll? bir nesil pald?r küldür geliyor. Ke?ke gümbür gümbür diyebilseydim...