22.11.2019


Ba?rolünü ka?arlanm?? psikiyatr karakterinde Michael Douglas'?n oynad??? 'Sak?n Konu?ma' adl? filme geçmeden önce belki onuncu kez izledi?im bir fragmandan bahsetmek istiyorum.
'Deli Yürek' filminin fragman?ndan... Tabii ki bize sunulan görüntülerden nas?l bir film
oldu?unu bilemiyoruz ama benim takt???m nokta 'Deli Yürek' ad?ndan sonra yaz?lan altba?l?k. Boomerang Cehennemi... Türkiye'nin güneydo?usunda çekilen, tamamen yerel-etnik motiflerle ve ülkemize ait bir öyküyü anlatt???n? dü?ündü?üm bu filme yak??t?r?lan Boomerang Cehennemi adl? tamlamay? bünyem bir türlü kabul etmedi. Bana hem üçüncü s?n?f Amerikan karate-action film adlar?n? an?msat?yor hem de boomerang adl? nesneyi kendime ait hissedemiyorum. Bu mant??? izleyen ba?ka Türk filmleri de arkadan gelebilir. Ne bileyim, Frizbinin Laneti mesela... Ya da Aborijin Deh?eti... Beysbol Sopas?n?n Darbesi... Kahraman PopCorn... Nerde o Eski Cad?lar Bayramlar?...
'Sak?n Konu?ma'ya gelince, do?rusu oturup da uzun uzun irdelenecek ve sinema sanat? ad?na saptamalarda bulunulacak bir film olmad???n? dü?ünüyorum. Bilinen bir kli?eyi, yani eski bir hesab?n y?llar sonra pe?ine dü?en kötü adamlarla ma?dur iyilerin mücadelesini tekrar eden bir öykü... Bir parça psikoloji bilimine ve insan beyninin bilinmezliklerine do?ru rotay? çeviriyorsa da hemen geri dönüyor ve as?l amac?n? hat?rlay?p derhal serüven tad?na geri dönüyor. Yine de kendi içinde tutarl? ve izleyeni oyalayan bir film oldu?unu söyleyebiliriz...
'Sak?n Konu?ma'n?n ruh doktoru Michael Douglas, hastas? olan genç k?z? iyi etmek (kötü anlamda de?il) için bilinen bir yönteme ba?vuruyor ve onu y?llar önce ya?ad??? korkunç olaya geri döndürerek yüzle?mesini sa?l?yor. ?nsanlar? tedavi etmek için kullan?lan bu psikanaliz yöntemini çevremizde bulunan kimi insanlara uygulayarak da hem onlar? hem de kendimizi baz? dertlerden kurtarabiliriz. Akl?ma gelen olas? iki geri döndürüp yüzle?tirme seans? var. Tedavi ba?ar?l? olursa ne âlâ... Ben yaz?yorum, kim olduklar?n? bulmak da size kalm??...
"-Korkmay?n ben sizi tutuyorum. ?imdi ne görüyorsunuz?..
-Güvercinler görüyorum. Miting alan?... Kedileer...
-Ba?ka?
-Umudumuz bi ?ey diye ba??r?yorlar... Mavi gömle?im var. ?iir yaz?yorum... Çok korkunç!
Hay??r!.. Rah?aan Rah?aaaan!.."
..........................................
"-On ya da onbe? y?l öncesine döndük... Ne var orada?
-Telefon var. Pencereden bir yap? görüyorum... Akropol galiba.
-Ne yap?yorsunuz?..
-TRT'yi ar?yorum. Haber bültenine canl? ba?lant?. Bildiriyorum... ?eyden, ee!.. Aman Tanr?m Atina'dan bildiriyorum. Atina'dan bildiriyorum!.."