21.09.2019


Radikal'in kültür-sanat sayfalar?nda yaz?yor olmam, bazen ister istemez üzerimde bask? yarat?yor. Ancak hakk?n? vermem gerekir ki bu sayfalar?n sorumlular? ve editörlerinden ?u ana kadar ima yoluyla da olsa, asla bir yönlendirme ve ?ikâyetle kar??la?mad?m. Ama itiraf etmeliyim, ben de gerekli k?v?rma manevralar?n? yapmay? ihmal etmiyorum. Ne?.. Örne?in can?m futbol hakk?nda yazmak istiyor ve diyorum ki 'bu ülkenin futbol kültürü falan...' Madem ki kültür sanat sayfas?nday?m, mevzuyu kültür postuna büründürmek gerek... Yiyorlar m?? Yoo, sanm?yorum ama ho?görüyorlar eksik olmas?nlar.
Son bir haftad?r da gündem ta? f?r?n erke?i Tamer Karada?l? ile ?enlendi. Kö?e yazarlar? konuyla ilgili görü? ve dü?üncelerini aç?klad?lar, hatta birbirlerine girdiler. 'Tamer Karada?l? zaten benim karde?ime de laf atm??t?' diyenlerden, olay? kad?n d?rd?r?na ba?layanlara kadar herkes ucundan k?y?s?ndan sebeplenmeye çal??t?. Ama beni as?l ilgilendiren ve bu sayfalar?n da gere?i üzerine, konunun sanatsal yönü... Aktör Tamer Karada?l?'n?n bir televizyon kanal?nda yapt??? aç?klamalar? duydum ve takdir ettim. Kendisi y?llarca Amerika'da kald???n? ve ?ngilizceyi tam sekiz ayr? ?ivesiyle konu?tu?unu belirterek 'Shakespeare'i orijinal diliyle oynayan Türkiye'deki ilk sanatç? oldu?unu' söyledi... Ayr?ca bir hat?rlatma; daha önce kat?ld??? bir programda da Türk kültür hayat?na 'babababa' ve 'anaa' kavramlar?n? da kendisinin getirdi?ini aç?klam??t?. Böyle bir sanatç? ki?ili?i, özel hayat?nda biraz tedbirsiz davrand? ve nefsine hâkim olamad? diye infaz etmemeliyiz. Üstelik de kim taraf?ndan? Kö?e yazarlar?... Ama Allah?n sopas? yok ve ortal?kta bir kasedin daha dola?t??? söyleniyor. Bir kö?e yazar?yla ilgili kaset... Hemen burada Fatih'in Fedaisi Kara Murat filmlerini hat?rlatmak isterim. Bizansl? komutan Türk esirlere sorar. 'Kara Murat hanginiz?' Ve cevaplar yükselir. 'Ben... Ben... Ben... Hay?r ben!..' Arkada?lar? Kara Murat'? ele vermemek ve Bizansl?n?n akl?n? kar??t?rmak için böyle bir dayan??ma örne?i sergilerler... Ayn? ?eyi niye kö?e yazarlar? da yapmas?nlar? Otelde çekilen bu kasetteki kö?e yazar? kim, diye soruldu?unda neden teker teker aya?a kalk?p da 'Ben... Hay?r ben...' demesinler... Hem önemli ve de?erli bir sanatç?ya destek ç?karlar hem de ?antaja boyun e?memi? olurlar.
Haftan?n ikinci sanat etkinli?i de edebiyat dünyas?ndan. Üstelik tats?z bir tesadüf, olaya her an benim ad?m da kar??abilir. CHP Ba?kanl?'??na haz?rlanan ?i?li Belediye Ba?kan? Mustafa Sar?gül'ün e?inin bir kö?e yazar?na kendi ad?yla kitap yazmas? kar??l???nda 250 milyar ödendi?i iddia edilmi?. Yani, kitab? bu kö?e yazar? kaleme alacak fakat Mustafa Sar?gül'ün e?inin ad?yla yay?mlanacakm??. Medyatava adl? internet haber sitesinde bu kö?e yazar?n?n C.B. oldu?u yaz?yor. Yapmay?n?z efendim, lütfen bu yazar?n aç?k ad?n? yaz?n?z ve ba?harfleri benim gibi C.B. olan bir sürü masum insan? zan alt?nda b?rakmay?n?z. Hadi Galatasarayl? olmas? bir yana, sa?a sola kur?un s?kan insanlar? savunan ve silah bizim töremiz, can?m?zd?r diyen biriyle i?im olmaz efendim. Para kar??l???nda ba?kas?n?n ad?na kitap yazd??? söylenen bu C.B. her kimse aç?klans?n ve di?er bütün C.B.'ler temize ç?kar?ls?n efendim...