24.07.2019


Bir ?eyi k?rk kere söylersen olur derler ya, do?ruymu?... Burada k?rk kere yazd?m; neden bizde bir korku filmi çekilmiyor diye, i?te en sonunda çekildi bitti ve oynamaya ba?lad? bile. 'Okul' filmine gidecekleri dü?ünerek fazla da aç?k etmeden biraz öyküden bahsetmek istiyorum. Üniversite s?navlar?na haz?rlanan bir grup gencin ba??na bir sene önce intihar eden bir arkada?lar?n?n hayaleti musallat olur. Bir anda kendilerini kâbusun ortas?nda bulan gençlerin hayat?nda arka arkaya garip ve ürkütücü olaylar olmaya ba?lar. Bir s?nav esnas?nda tavandan damlayan sular?n tad?na bakan ö?retmen bunlar?n gözya?? oldu?unu ve okulun a?lad???n? söyler. Gerçekten ürpertici bir yorumdur... Sonra, hayaleti dola?an gencin çocuklu?unda, bir televizyon yar??mas? olan Hugo'ya telefonla kat?l?p elenince sunucuya ve çizgi kahramana küfür eden ki?i oldu?u anla??l?r. Eskiden medrese olan ?imdiki lise binas?n?n irkiltici dokusu ve depresif atmosferini ba?ar?yla kullanan filmin bir sahnesinde erkekler tuvaletinin muslu?undan gitgide siyaha dönü?erek akan su, gencin surat?na f??k?rd???nda izleyici adeta koltuklara m?hlan?r. Ard?ndan iki haylaz ö?rencinin eski Türk filmlerinin kutusuyla kamufle ettikleri porno CD'lerin, okul müdürü taraf?ndan bilmeden bütün ö?rencilere gösterildi?i sahnede gülmekten ne yapaca??m?z? bilemeyiz... Ö?retmenler odas?na girerek s?nav kâ??tlar?n? de?i?tirmeye çal??an ö?rencinin üzerine aç?lan dolap kapaklar? ise sanki kan?m?z? dondurur. Fakat neyse ki a??z dolusu edilen aç?k küfürler ve sülale boyu giydirilen sinkaflar sinemaseverleri rahatlatarak kahkahaya bo?ar... Ama herkesi adeta yerinden z?platan ve perdeye bakt???na pi?man ederek aynadan ç?kan i?renç bir yarat?k yine yürek at??lar?n? tetikler ve nefesler tutulur. Fincan bulamad?klar? için cep telefonuna parmak basarak ruh ça??ran ö?rencilerin, telefonun zili birden çald???nda dü?tükleri durum bizleri çok keyiflendirir ama ayn? telefondan ç?karak delikanl?n?n kula??na yap??an örümcek, herkesi tekrar bir kâbusun kuca??na b?rak?r. Okul müdürünün ve milli e?itim müfetti?i Reyting Hamdi'nin kovalad??? matematik ö?retmeni, kendisini tuvalete kilitleyip s?nav kâ??tlar?n? yemeye koyuldu?u zaman yüzümüzde yine gülücükler açmaya ba?lar...
Yukar?da art arda s?ralad???m baz? sahneler 'Okul' filminin türü hakk?nda kafalar? kar??t?rm?? olmal?. Do?ru... Sanki ne tam bir korku filmi, ne de komedi filmi çekmeye cesaret edilememi? ve kö?e kapmaca gibi bir oraya bir buraya ko?turup durulmu?. Bu da filmde yap?sal olarak bir yamal? bohçan?n kar???k tad?n? b?rakm??. Yine de Türk sinemas?n?n en az?ndan korku sahnelerine ilk defa göz k?rpt??? film olan 'Okul', güldürmeyi olmasa da kimi zaman korkutmay? ba?ard??? ve ucundan k?y?s?ndan ÖSS pani?ine de?indi?i için belli bir ilgiyi hak ediyor... Y?rtmaçl? Deniz Akkaya afi?i kafada soru i?areti yaratsa bile korku filmi olarak lanse edilen 'Okul', yine de baz? beklentileri kar??l?yor. ?tiraf ediyorum, ilk korku örne?imizde ben daha basit bir ?eyler bekliyordum. Mesela etkili ses efektleri yerine kesekâ??d? patlatmak ya da özenli bir yarat?k tasar?m? ile de?il de burnu yukar? kald?r?p gözleri a?a?? çekerek bööö diye korkutmak gibi...