24.07.2019

KOM?UDA P??EN KOM?UDA KALIR


23. ?stanbul Kitap Fuar?'n?n bu y?lki ana temas? 'kültür, sanat ve edebiyatta kom?uluk' olarak belirlenmi?.
Tabii, burada sözü edilen kom?uluk kavram? çok daha geni? olabilir ama bizce evrensel de?erlere ula?abilmek için i?e ev ve mahalle kom?ulu?undan ba?lamak gerekir. Bizim gelenek ve kültürümüze göre kom?uluk hep çok önemliydi. 'Kom?u kom?unun külüne muhtaç', 'Ev alma kom?u al' gibi atasözleriyle vurgulanan kom?uluk ili?kisi ne yaz?k ki son dönemlerde iyice zay?flad? ve 'Az?c?k a??m kom?usuz ba??m', 'Y?landan korkmam kom?udan korktu?um kadar' gibi son derece içine kapan?k ve bireyci bir anlay??a büründü. Kendimizle birlikte ba?kalar?n? da yaln?zl??a mahkûm eden bu yakla??m?n yans?malar?n? her yerde görebiliyoruz. Apartman otoparklar?n?n nerdeyse hepsinin önünde 'Misafir araç giremez' levhas? var. Bu mudur yani? Hani biz misafirperver bir toplumduk, hani kap?m?z? çalan her yabanc? Tanr? misafiriydi! Bu sevgisizlik ve korkakl?k nereye kadar? Amerika'n?n vah?i bat?s?nda kasaba giri?lerine çak?lan 'Biz burada yabanc?lar? sevmeyiz' levhalar? as?p, üzerine bir de akbaba konduraca??m?z zamanlar m? geldi yoksa?
Oturup tespitler yapmak ve sonra da buna hay?flanmak zaman? de?il. Çözüm üretmek için önce nedenler üzerinde kafa yormak gerekiyor. Muhakkak ki toplumbilimciler gelinen nokta hakk?nda detayl? incelemeler yap?yorlard?r. E?er yapm?yorlarsa da ben buradan naçizane bir k?v?lc?m s?çratmak isterim. Dü?tü?ü yeri tutu?turup büyük bir ate? yakar m? bilmiyorum. Bana göre kom?uluk ili?kilerimizi yok eden belli baz? olu?umlar var. S?ralamaya çal??ay?m...
Evlere servis yapan marketler: En basitinden, ne bileyim evde kuru nane bitti. Hemen bize bir telefon kadar yak?n olan marketi ar?yoruz ve üç dakika sonra kuru nanemiz kap?da. Uygarl???n insaniyeti öldürdü?ü nokta bu i?te... Telefon yokken ya da telefonla evlere servis yapan marketler henüz yokken her türlü eksi?imizi kom?ulardan kar??lard?k. Elimizde bir fincan, çalard?k 4 numaran?n kap?s?n?, biraz nane ya da iki cimcik toz ?eker isterdik. Ayaküstü yap?lan sohbetler de tuzu biberi olurdu...
Asansör: Teknolojinin bizi rahat ettirmek ad?na yapt??? her ?ey asl?nda giderek kendi kabu?umuza çekilmemizi sa?lamak... Apartmanlara asansör yap?ld???ndan bu yana hangimiz kom?ular?m?z?n yüzünü gördük? Kaç tanemiz 7 numaraya yeni birilerinin ta??nd???na ?ahit olduk?
Kald?r yakalar?n?, bin asansöre, bas dü?meye, ç?k kendi yaln?zl???na. Obezite de cabas?...
Kap?c?lar: Ma?a varken niye elimi yakay?m? Üst kattan gürültü geldi?inde ya da balkonumuza hal? silkildi?inde bile kom?uyla yüzle?ecek cesaretimiz kalmad?. Gönder kap?c?y? ve sorunu üçüncü ?ah?slarla hallet. Bir dostlu?un temellerini ba?tan yok et!
Kap? dürbünleri: Öyle ya, eskiden zil her çald???nda tatl? bir heyecanla kap?y? açmaya ko?ar ve yeni bir yüz görmenin sürprizini ya?ard?k. Ya da en az?ndan 'kim o' diyerek ba?ka bir ses duyard?k. ?imdilerde bak dürbünden ve i?ine gelmiyorsa açma...
Bu mudur? Maalesef budur...