21.09.2019

'KIRMIZI DE??RMEN'?N DONK??OTLARI


Ço?u zaman bir sinema perdesinde gördüklerimizi, o filmle ilgili olarak yönetmenin ve bazen de senaristin ne anlatmak istedi?i belirliyor. Ya ince diyaloglar ve karma??k bir kurguyla sa?lam bir öykünün anlat?ld???, gücünü senaryodan alan bir film yapars?n?z ya da senaryo bile denmeyecek basit bir öyküyü al?p onu görsellikle yald?zlayarak seyirlik bir film ç?kar?rs?n?z. ??te 'K?rm?z? De?irmen' (Moulin Rouge) filmi bu ikinci tercihin bir ürünü. Görsel anlamda gerçekten etkileyici ve zaman zaman muhte?em görüntülerle ak?p giden 'K?rm?z? De?irmen'den bir de sa?lam bir öykü beklemek olsa olsa densizlik olur. Çünkü formül burada ba?tan ortaya konulmu? ve bilinçli bir tercih yap?lm??t?r. Seyircinin kafas?n? yormayacak, alabildi?ine basit ve geçerli ?ablonlar? olan pembe bir hikâyenin üzerine çok hareketli, e?lenceli, abart?l? ve rengârenk bir ambalaj kaplayarak o filmi farkl? bir ruha büründürmek. Ve bu anlamda 'K?rm?z? De?irmen' ruhunun aktar?lmas? ad?na çok ba?ar?l? bir film bence... Yönetmenin
istedi?i ile seyircinin beklentisi bulu?unca ortaya son derece sevimli, e?lenceli ve bir o kadar da hüzünlü bir film ç?km??. Amaç bir müzikal film yapmak olunca eksik kald???n? dü?ündü?ünüz baz? detaylar? da o kadar umursam?yorsunuz. Geçen yüzy?l sonundaki Paris'in bohem ya?am merkezi olmas? ve bunun sosyal ayr?nt?lar?, filmin bir anlamda komik unsuru gibi sergilenen Toulouse Lautrec'in ressam kimli?ine hiç dokunulmamas? ve 'K?rm?z? De?irmen' biçimi e?lence ile Paris kentsoylular? ve yöneticileri aras?ndaki ili?kinin irdelenmemesi eksik gibi görünse de as?l amac? o ???kl? e?lence dünyas?na içerden bakmak olan bir film için bunlar? önemli hatalar olarak görmüyorsunuz. Üstelik de ortada Nicole Kidman gibi zarif bir figür varken...
Ancak 'K?rm?z? De?irmen' filminin, sinema teknolojisinin geldi?i bu noktada tüm parlat?c? olanaklar? kullanmas?na kar??n, o 1950 y?llar?n?n müzikallerine oranla daha eksik kald??? bir yönü de danslar?... Bence o dönemin müzikallerinde özellikle Gene Kelly'nin üstün dans yetene?i ve arkas?ndaki dans gruplar?n?n inan?lmaz senkronize bütünlü?ü çok daha ba?ka bir keyif veriyordu. Yine de 'K?rm?z? De?irmen' uzun süreden sonra ilk parlayan müzikal film olarak görülmeyi hak ediyor... Gerçi pek fazla yer kalmad? ama söz danstan ve müzikallerden aç?lm??ken bizim ülkemizden bahsetmemek haks?zl?k olacak. Zaten biri bu konudaki tarihimizi yazmaya kalksa san?r?m dört cümleden fazla tutmaz. Tabii ki müzikal ad?na en belli ba?l? etkinliklerimiz, özellikle Erol Evgin ve Ay?en Gruda ile hat?rlad???m sahne ?ovlar? idi. Bunlara ne kadar müzikal denilirdi oras? da ku?kulu ama özellikle i?in dans taraf?nda yabanc?larla aram?zda büyük uçurum vard?. S?ras? gelmi?ken Tolga Han dans grubunu burada anmamak haks?zl?k olur diyorum ve o zamanlardan akl?mda kalan bir küçük an?yla bitiriyorum. Milliyetçi Cephe hükümeti dönemiydi ve TRT televizyonunda pazar e?lencesine ç?kan Oya Bale Grubu, Bella Ciao adl? ?talyanca ?ark? ile dans etmi?ti. TRT'nin bilmedi?i ama bilindi?i gibi Bella Ciao, antifa?istlerin ve devrimcilerin bir mar??yd?...