19.09.2019

K?RALIK KAT?L 'KAR?ININ TAK?S?S?'NDE


?u anda uça?a atlay?p hayat?mda ilk defa Los Angeles'a gitsem, Allah sizi inand?rs?n asla kaybolmam. Kaybolmak bir yana, iki nokta aras?ndaki en k?sa yollar?, metro giri?lerini, rock barlar? falan ezbere bilebilirim. Collateral'in etkileyici ve güzel bir film olmas? d???nda böyle bir faydas? da oldu. Bir taksiye binmi? ve gece boyunca ?ehrin her taraf?n? adeta bir belgesel tad?yla ö?rene ö?rene geziyormu? duygusu veriyor insana. Üstelik kiral?k katil bile olsan?z bindi?iniz taksinin ?oförünün ne kadar önemli oldu?u mesaj?n? da al?yorsunuz. Yabanc? bir ?ehre kiral?k katil göreviyle gelmeniz gerekmez. Diyelim ki s?radan bir yolcusunuz, dedenizden kalan baz? bostanlar?n tapu i?lerini takip etmek için o ?ehre geldiniz ve tren istasyonundan bulvar caddesindeki otelinize gideceksiniz. Bu durumda bile taksici çok önemli... Bir kere sizin yabanc? oldu?unuzu anlay?p asla yolu uzatmamas? gerekir. 'Abi nerden geliyosun?', 'memleket neresi, ne i? yap?yorsun?' gibi geyik sorulara sizi muhatap etmesi de dayan?lacak gibi de?ildir. Ve arabay?, yolcusunu tedirgin etmeyecek biçimde sürmesi çok önemlidir. Mü?teriyi yerine ne kadar çabuk uçurursam o kadar çabuk yeni mü?teri bulurum mant???yla gaza basarsa yolculuk, ya hastane ya da karakolda bitebilir. Ve tabii ki araban?n teybinde ad? bilinmez ?ark?c?lar?n acaip ?ark?lar?n? çalmas? k?sa bir mesafeyi bile i?kence haline dönü?türebilir. ?ster kiral?k katil olun, ister uzak bir kentin tapu kadastro dairesine i?i dü?mü? bir say?sal loto bayii... Binece?iniz taksiyi seçerken dikkat etmeniz gereken baz? kurallar vard?r, unutmay?n...
Koltu?uma kayk?lm??, Collateral filminin muhte?em atmosferinde dola??rken ve sanki bir gece yolculu?u yaparken ister istemez kendi sinema sektörümüzü dü?ündüm. Böyle bir film çekilecek olsayd? tabii ki bize ait sekanslar ve diyaloglar?n kullan?lmas? kaç?n?lmaz olacakt?. Diyelim ki bizim adam?m?z kiral?k katil olmas?n da maa??na ancak 29 milyon eski, 29 yeni Türk Liras? zam gelmi? dü?ük dereceli bir memur olsun. Art?k can?na tak etmi? ve bir taksi çevirerek temel ihtiyaç maddelerini yasad??? yollardan elde etmek için ?ehirde bir tura ç?km??. Asl?nda bütün amac? o gece sahurda yiyebilecek nevaleyi do?rultmakt?r. Küçük bir marketin yan cam?n? k?rarak içeri girer ve ?arküteri reyonundan yar?m kilo Ezine peyniri, bir kangal sucuk, biraz ye?il zeytin kap?p tekrar taksiye döner. Bu suç yolculu?u öyküsünün çe?itli a?amalar?nda taksici ile baz? klasik konu?malar?n geçmesi kaç?n?lmazd?r. Bir kere bizim taksi ?oförümüz, Los Angeles'taki meslekta?? gibi semtlere ve sokaklara hâkim de?ildir. Adres tariflerini sizden bekler. Asl?nda 'kar??n?n taksisi' olmas? ihtimali çok büyüktür. E?er gece yar?s?n? geçmi?se taksimetreyi gündüz tarifesinden açma konusunda pazarl?k yapma sahnesi eklenmelidir. Tabii taksinin kaskosu olup olmad???, araba sahibinin kim oldu?u gibi elzem diyaloglar mutlaka bulunmal?d?r. Sonuçta gelen ele?tirilere 'ben kar??n?n senaristiyim' diyemeyece?inize göre senaryoya dikkat etmek gerekir...