21.10.2019

K?LL OLDUM AB?!


?lk maraza yer gösterici ile ç?kt?. Öndeki bo? koltuklardan birine oturmak istedi?imi söyledim ama bana anlay??l? davranmad? ve biraz da sesini yükselterek biletimde yazan numaraya oturmam? istedi. Yan?mdan hiç ay?rmad???m samuray k?l?c?m? paltomun içinden çektim ve yer göstericinin gö?üs kafesini a?a?? do?ru yard?m. Adam?n vücudu iyi i?leyen bir fermuar gibi kolayca ayr?ld? ve atardamar?ndan f??k?ran kan sinema salonunun ah?ap kapl? duvar?na çarpt?. O, titreyerek can çeki?irken ben salonda istedi?im bir yere oturmu?tum bile. Film ba?lamak üzereyken yan?mda bir koltuk bo? b?rakarak oturan üç ki?ilik arkada? grubundan bana en yak?n olana g?c?k kapt?m. Nedensiz de?ildi. Adam aya??n? sallay?p duruyor ve bütün bir s?ra s?tmaya tutulmu? gibi zang?r zang?r titriyordu.
?ki elimle kavrad???m k?l?ç kavis çizerek yere do?ru indi, keskin çeli?in p?r?lt?s?na yeti?meye çal??an so?uk ?sl?k sesi ete gömülünce kesildi ve belli belirsiz bir ç?t?rt? duyuldu sadece. Adam?n sinir sinir sallad??? baca?? art?k yar?md?. Dizkapa??ndan a?a??s? zemindeki basamaklardan yava? yava? yuvarlanarak en öne kadar gitti. Üstünden araba geçip patlayan bir salça kavanozu gibi kesik dizden püsküren kan ön koltukta oturan seyircinin ensesini kaplad?.
Art?k rahat rahat film izleyece?imi dü?ünürken münasebetsiz bir cep telefonu zili çald?. Ba??m? çevirip buz gibi bir ifadeyle sesin geldi?i tarafa bakt?m. Telefonunu kapatmay? unutan lavuk tela? içinde zil sesine ula?maya çal???yordu. K?l?c?m?n uzanamayaca?? bir yerdeydi ve o yüzden iç cebimden küçük keskin baltam? ç?kard?m, sanki elimin do?al bir uzant?s? gibi savurdum. Havada birkaç kez dönerek yol alan balta bir engelle kar??la?t? ve yar? ?slak bir kütürtüyle durdu. Bu engel, cep telefonu çalan adam?n aln?yd?. Ka?lar?n?n aras?ndan ikiye ayr?lan kafa geriye do?ru kayk?ld? ve g?rtlaktan ç?kan nemli h?r?lt?lar, bo?alan kan? köpürterek d??ar? kusmaya ba?lad?.
Perdede filmin ilk kareleri göründü?ünde beni kötü bir sürpriz daha bekliyordu. Tam önüme saçlar?n? kabartm?? bir kad?n oturmu?tu ve görü? alan?m? engelliyordu. Bir kez daha k?l?c?m? k?n?ndan ç?kard?m. Üzerindeki ba?ka kanlar henüz kurumam??ken yumu?ak bir bilek hareketiyle çevirip havada bir yay çizdim. Kad?n?n kafatas? samuray k?l?c?ma direnmedi. Bir peynir kal?b? gibi kesilip tam beyninin hizas?ndan koparak ayaklar?n?n dibine dü?tü. Art?k filmi adam gibi izleyebilmek için gerekli ortam sa?lanm??t?.
Quantin Tarantino'nun yeni filmi Kill Bill'i henüz izlememi? olanlar için yukar?daki hayali sat?rlar küçük bir ipucu olabilir.
Ben de dahil olmak üzere Pulp Fiction'dan bu yana Tarantino'nun her filminden özgün keyifler ve tatlar alan izleyiciler, yönetmenin bu çal??mas?ndan da memnun kalacaklard?r. Bu kadar ?iddet ve kan içeren öykülerin nas?l olup da bu denli esteti?e sahip oldu?u ve rahats?z etmedi?inin gizemi, san?yorum o vah?eti alttan alta sarmalayan mizah duygusunun gücünde yat?yor. Üstelik, benim yukar?da yapt???m gibi, kötü karakterlere kar?? herkesin bunlar? yapabilece?ini hayal etmesinin yaratt??? rahatlama da cabas?... Tabii ki Tanr? gerçe?inden saklas?n ama biraz sanal kesip biçme, art?k gerekiyor günümüzde...