21.09.2019


Ortak malzeme: Bir, en fazla iki adet profesyonel oyuncu... Bir adet ünlü ?ark?c?... Bol miktarda manken... Sunucular... Göz a?inas? oldu?umuz ama tan?yamad???m?z ne idü?ü belirsiz ?ah?slar...
Yap?l??? (1): Kahraman?m?z ereksiyon güçlü?ü çekmektedir. Bu yüzden ne a?k hayat? ne de i? hayat? yolunda gitmektedir. Günün birinde, çin Seddi'nin on yedinci kilometresinde güneye bakan k?rm?z? renkli ta??n iktidars?zl??a iyi geldi?i yolunda bir duyum al?r. Çin'e do?ru yola ç?k?l?r. Derken olaylar kar???r. ??in içine bir gizli te?kilat ajan?, bir mafya babas?, iki adet gazeteci ve bir adet Tibet S???r? girer. Öykünün dü?üm noktas?, kald?rmak ya da kald?rmamak üzerinde geli?en bir dizi entrikadan sonra mutlu sonla çözülür...
Yap?l??? (2): Adam çok ba?ar?l?, ünlü ve yak???kl? bir televizyon yap?mc?s?d?r. Ancak y?llard?r çare bulamad??? bir kald?rma sorunu vard?r. Bir gün elektronik postas?na imzas?z bir mesaj gelir. Mesajda, Afrika'n?n açl?k çekilen bölgelerinde bulunan bir kabile reisinin sol kula??ndaki k?k?rdak dokunun çok güçlü bir afrodizyak oldu?u yaz?l?d?r... Bundan sonra dandik aksiyonlar ve uyduruk patlamalarla Afrika'ya kadar uzanan bir serüven ba?lar. Televizyon yap?mc?s?, Afrika'daki açlara iki kilo kuru pasta götürmeyi bile ak?l edememi?tir ama kabile reisinin sol kulak k?k?rdak dokusunu yemeyi ba?arm??t?r. Art?k kalk??a haz?rd?r...
Yap?l??? (3): Kald?rma güçlü?ü çeken kahraman?m?z Ar?imet'ten nefret etmektedir. Suyun kald?rma gücü, uça??n kalkmas?, bir program?n yay?ndan kald?r?lmas?, ?aka kald?ramamak, sabah uykudan kald?r?lmak gibi kavramlardan ve 'hadi beni dansa kald?r' adl? ?ark?dan nefret etmektedir. Ancak, Güney Kutbu'ndaki bir buz da??n?n eteklerinde ya?ayan ay? bal?klar?n?n b?y?klar?ndan elde edilen bir maddenin, kald?rma i?lemine yard?mc? oldu?unu ö?renir. Uzun ve heyecanl? bir yolculuktan sonra Güney Kutbu'na gelir fakat oradaki iklim ko?ullar?n? kald?ramaz. Ay? bal?klar?n?n kapatmas? olur...
Yap?l??? (4): Karanl?k i?lerle u?ra?an bir adam yine o malum sorunla u?ra?maktad?r. Modern t?bb?n bütün olanaklar?n? kullanmas?na kar??n durgun bir sonbahar ak?am?ndaki k?p?rt?s?z bir yaprak gibi hüzünlüdür. Ve derken, M?s?r'daki bir mumya kemi?inin derdine çare oldu?unu ö?renir. Onu elde etmek için ç?lg?n bir kaç?p kovalamaca ba?lar. Olaya polisler, gizli ajanlar, hem?ireler, arkeologlar, sinemac?lar, cüceler, televizyon yar??malar?, üçlü koltuklar, plastik piknik çatallar?, kokulu silgiler kar???r ve...
Yok, bu son öykü biraz abart?l? oldu... San?yorum hiçbir sinemac? böyle bir filmi çekmeye yeltenmez... Asl?na bakarsan?z, ülke olarak kendimize bir sinema dili ve imaj? bulmak ve de dünya sinema endüstrisi ile entegre olup dev ortak yap?mlar? payla?abilmek için akl?m?z? kullanman?n tam zaman?... E, bu da milletçe kafam?z?n en çok çal??t??? ?eyle mümkün. Kald?rmak kald?ramamak... Bu fenomeni, konu k?tl??? çeken dünya sinemas?na hediye edebilirsek... Efendim?.. Yap?ld? m??.. Ne zaman?..