21.09.2019

KEDERL? KURBAN KADER


Yar?n bayram... Özellikle ?eker ve Kurban Bayram?'n?n bizim toplumumuzdaki önemini tekrar anlatmaya bile gerek yok. Ya?l? insanlar birer birer azald?kça, 'Nerede o eski bayramlar' sohbetleri de giderek azal?yor. ?imdiki bayramlar, çocuklar?m?z için daha çok okuldan y?rtma ve harçl?k toplayarak yolunu bulma anlam?n? ta??yor. Modern toplum olma yolunda ilerledikçe geleneklerin gücü ve etkisi azalsa da sokak ortas?nda koç ve dana kesme konusundaki kararl?l???m?z devam ediyor. Her sene yap?lan uyar?lara kat?ld???m? belirtiyor ve buradan, hiç de?ilse çocuklar?m?z? bu bo?az kesme ritüelinden uzak tutmay? öneriyorum...
Asl?nda gitgide, kurban kesme i?inde daha bir hassas olundu?unu görüyorum. Belediyelerin, gözlerden uzak yerlerde kesim alanlar? göstermesi ve bu sene yay?mlanan genelgelerde 'kederli kurban' kesilmemesi gibi baz? ko?ullar getirilmesi bu hassasiyetin bir göstergesi... En az?ndan kederli hayvanlar kendilerini kurtaracak ama bu uygulamada baz? sorunlar da ç?kacak gibi görünüyor. Bir kere toplum olarak fazla duyarl? oldu?umuzu sanm?yorum. Aile içi ?iddet, okulda dayak, karakolda kötek, sokakta cinnet tam gazla sürüyor. Daha insanlar?n birbirine 'Neyin var, kederli görünüyorsun, benimle payla??r m?s?n' gibi insanc?l yakla??mlar göstermedi?i bir yerde ineklerin kederli olup olmad???na kim bakacak, soru i?areti. Kederli kurban kesilmesin kural?n?n i?ledi?ini dü?ünsek bile bunun bir de öteki taraf? var. Demek ki içi ya?am sevinciyle dolu, ne?eli, güler yüzlü, çevresine sinerji yayan ve olumlu elektrik veren koyun ve inekleri kesebiliriz gibi bir sonuç ç?k?yor ki bana bu da pek insani gelmiyor. Hatta tam tersi, canl? ve esprili olanlar?n? sa? b?rak?p kederli, depresif ve intihara e?ilimli kurbanlar? kesmek belki de daha kabul edilebilir bir ?ey... Bilemiyorum, bir fikir...
Sonuçta bu bir gelenek ve kendi dü?üncesi do?rultusunda herkes gere?ini yapacak. Ancak ?u var ki insanlar kurban kavram?na ?imdiye kadar hep kendi taraflar?ndan bak?p irdelemi?ler. Oysa belki biraz da kar?? taraf?n gözünden duruma bakmak gerekir. Gerçek hayattan al?nm??, hüzünlü bir öyküyle konuyu ba?layal?m... Bir zamanlar 'Kader' ad?nda bir inek varm??. Kader, di?er inek arkada?lara oranla ya?am? daha sorgulayan, kitap okuyan ve içi ö?renme a?k?yla dolu bir inekmi?. Bir gün okudu?u bir ?ey onu çok ?a??rtm?? ve Kurban Bayram? yakla??rken bir plan yapm??. Bu plan?n? di?er ineklere açt???nda çok tepki görmü?. Bir k?sm? anlamam??, bir k?sm? itiraz etmi?, bir k?sm? trene bakmay? sürdürmü? ve sonuçta Kader bu dü?üncesinde yaln?z kalm??. Ama kararl?ym??. Plan?n? uygulamak üzere bir sabah erkenden kalkm?? ve herkes uyurken sessizce ah?rdan uzakla?m??. Daha önce sahibinin laptopundan internete girdi?i için gidece?i yeri biliyormu?. ?ehrin yolunu tutmu?, çal? diplerine, direk arkalar?na, a?aç gövdelerine gizlene gizlene varm??. Nereye? Hindistan konsoloslu?una. Bir ko?u gidip içeri girmi? ve onlardan s???nma talep etmi?. Hindistan'da inekler kutsal say?ld??? için bu s???nma iznini ona hemen vermi?ler. Kader mutlu ve güvenli bir hayata ba?larken, d??ar?dan di?er ineklerin ac? dolu ç??l?klar? geliyormu?. ?yi bayramlar...