22.11.2019

KARINDE?EN M?, BO?AZKESEN M??..


Adam iki keskin çeli?i çantas?ndan dikkatle ç?kard?. I???a tutarak hayranl?kla inceledi ve onlar? birkaç kez birbirine sürttü... De?meye, koparmaya ve kesmeye programlanm?? bu iki ölüm makinesinden di? g?c?rdamas?na benzer ölümcül t?n?lar ç?karken adam yakla?makta olan av?na bakt?. Bu ince ve narin yarat?k biraz sonra olacaklardan habersiz ve masumca yan?na do?ru gelirken çarcabuk karar?n? verdi. Di?erine göre biraz daha uzun ve ince olan b?ça?? kullanacakt?... Bu kadar so?ukkanl? olmas?na belki kendi bile ?a??rarak b?ça??n sap?n? kavrad?. Ne bir ter, ne de ürperti... Sadece h?zl? ve sessiz olmal?yd?. Al??kanl?k mekani?i diye dü?ündü ve bu onu rahatlatt?. Ayn? i?i birçok kez yapmaktan dolay? art?k do?as?na yap??an ve içgüdüsel hale gelen al??kanl??? onu hata yapmaktan koruyacakt?. Derin bir soluk ald? ve görenin kan?n? donduracak kadar sakin, kurban?n?n arkas?na süzüldü. Parlak metal, havada bir kez döndü ve ak?ld??? bir h?zla g?rtla?? yararak geri çekildi...
Bo?az?n?n kesildi?ini ve ölmekte oldu?unu bile anlamad? di?eri. Birden esen so?uk bir rüzgâr ya da serseri bir yarasa kanad? oldu?unu sand?. Boynunu ü?üten bu temas? sanki kovmak istercesine elini kald?rd? ama gücü yetmedi. Gözbebekleri daha sönmeden ve ???k henüz kapanmadan bir ?eyi fark edip ?a??rd?. Kan f??k?r?yordu... Peki ama neden?.. Kendi atardamar?n?n bo?ald???n? anlay?nca gözleri deh?etle büyüdü, pani?e kap?ld? ama fazla uzun sürmedi. Zihni kapanmadan ve bilinci bulan?kla?madan önce bir yere tutunmak istedi. Ama sadece bo?luk vard?. Kendi kan?n?n üzerine yüzükoyun kapakland?, vücudu birkaç kez kas?ld?, ayaklar? ya?ama tutunmak ister gibi titredi. Ve sonra, alg? bitti...
...................................
"Alo!.. Ben Kar?nde?en Jack filminin yönetmeniyim de, yazd???n?z vah?et sahneleri ilgimizi çekti. çok iyi bir korku ve deh?et filmi ç?karabiliriz san?yorum..."
"Te?ekkür ederim, fakat henüz bitirmedim. Bundan sonra yazacaklar?m? da okursan?z çok daha memnun kal?rs?n?z san?yorum.
Özellikle adam?n, kurban?n?n iç organlar?n? ustaca ç?kart?p tasniflemesi ilginizi çekebilir..."
"Ciddi olamazs?n?z, çok güzel..."
"Ve bu sahneleri çocuklar?n da izledi?ini dü?ününce..."
"Aman tanr?m!.. Yoo, o fazla olur bence..."
"Ama ya?am?n içinde olan ?eyler bunlar. Hele derisinin yüzüldü?ünü ve i?e yaramaz k?s?mlar?n at?ld?ktan sonra kalan etlerin kom?ulara da??t?ld???n? dü?ünsenize..."
"Saçmalamay?n lütfen..."
"Dahas? da var. Etlerin evlerde ku?ba?? do?rand??? ve pi?irip kavurma yap?larak ailece yendi?ini ve bunun..."
"Yeter bu kadar, abartt?n?z ama!.. Bye!.."
"Haydaa, kapatt?..."