22.11.2019

KAMERAMAN CEVDET, TATLI VE GEL?R DA?ILIMI


?stanbul Film Festivali pazar günü sona eriyor. Ekonomik krize kar??n festival sinemalar?ndaki hareketlilik sevindirici...
Yine de krizin bu y?l en çok yer göstericilik sektörünü vurdu?u gözleniyor. Önceki y?llarda yer göstericilere tek tek giderek kendi bah?i?lerini verebilen sinemaseverler, bu sene fuayede grupla?arak toplu halde salona giriyorlar ve yer göstericiye ortak bir bah?i? verebiliyorlar. Yine alaska frigo sektörü ve pörtlemi? m?s?r sektöründe de dü?ü? gözleniyor. Festivalin bu son haftas?nda da, izledi?im baz? filmleri irdelemeyi sürdürüyorum.

KAMERA BEN?M A?KIM - Cevdet, ba??ms?z bir haber ajans?na ba?l? çal??an
12 y?ll?k bir kameramand?r. Sokak olaylar?nda, adliyede, maçlarda ve gece kulübü ç?k??lar?nda yüzlerce kez görev yapm??, say?s?z görüntüler yakalam??t?r. ??ini ve kameras?n? çok sevmekte ama art?k bu mesle?i b?rakmay? dü?ünmektedir. Çünkü son görevinde, adliyede san?k yak?nlar?nca dövülmü?tür. S???nd??? Emniyet görevlilerince de dövülen Cevdet, kaçarken yoldan geçenlerce tartaklanm??, girdi?i bir nalbur dükkân?nda nalburun tacizine u?ram?? ve sonra da can? s?k?lan bir grup genç taraf?ndan ta?lanm??t?r. Evine dönerken simit almak istemi? ve bu kez de simitçinin yumruklar?na hedef olunca mesle?inden ciddi ciddi so?umaya ba?lam??t?r...
TATLI - Canlar? çekip bir yerleri ?i?ince baklavac?dan iki parça tatl? çalan iki yoksul genç yakalan?r ve müebbet hapse mahkûm edilirler. Hapisteyken tan??t?klar? ya?l? bir bitirim onlara her türlü üçkâ??t numaras?n? ö?retir. Bu sayede giderek zenginle?en gençler, hat?rl? ki?ilerden olu?an bir çevre edinirler. Hapiste olduklar? halde i?leri iyice büyütüp devletten kredi
al?rlar, organize suç çetesi kurarlar, bir bankan?n içini bo?alt?rlar ve bu hafifletici nedenler sayesinde de tahliye edilirler...
?NT?HAR KULÜBÜ - Ödenmeyen senetler, arkas? yaz?lan çekler, dolar üzerinden borçlar ve elde kalan mallar yüzünden var?n? yo?unu kaybeden bir grup insan birbirlerinden habersiz olarak intihar etmeye karar verirler. Onlara, toplumun dargelir ve hiçgelir katmanlar?ndan da çok say?da insan kat?l?r. Hep birlikte trafi?i t?kayarak Bo?az köprülerini doldururlar ve korkuluklara as?l?rlar. Onlar? ikna etmek üzere gelen polisler ve di?er görevliler de ikna edecekleri yerde intihar etmeye ikna olurlar. Hep birlikte intihar ederler. Ve bu sayede bir mucize olur. Nüfusu yar? yar?ya azalan ülkede milli gelirler yükselir, üretim fazlas? olu?ur, ihracat ba?lar, refaha ç?k?l?r...