21.09.2019


Anadolu Ajans?'n?n geçti?i bir habere göre Amerikal? psikologlar binlerce kad?na bir soru yöneltmi?ler. 'Kocan?z?n ya da birlikte ya?ad???n?z erke?in size hangi cümleyi söylemesini istersiniz?..' Anket sonuçlar?na göre, kad?nlar?n kalbini fetheden 10 adet cümle belirlenmi?. Haberi okumayanlar için bu cümleleri bir kez de ben tekrar edeyim.
- Makyajs?z daha ho? görünüyorsun.
- Sen yat, çay? ben demlerim.
- Seninle uyanmak neredeyse seninle uyumak kadar güzel.
- Annemden daha güzel yemek pi?iriyorsun.
- Anneni bugün davet edelim. Onu çok özledim.
- Seninle geçirdi?im bir gece ?ampiyonlar Ligi'ndeki yedi güne e?de?er.
- Sen dinlen. Bugün çocuklarla ben ilgilenirim.
- Bu sen misin, yoksa güne? mi do?du?
- 9.5 dakika daha zaman?m?z var m??
- Bugün senin için tüm randevular?m? iptal ediyorum. Seninle güzel bir tatil yapal?m.
Evet, 10 büyülü cümle bu... Bu anketten sonra Amerikal? erkeklerin Amerikal? kad?nlara sarf edece?i cümleler de?i?ir mi bilmiyorum ama bizi ilgilendiren, i?in Türkiye boyutu. Ayn? soru Türk kad?nlar?na sorulursa, verilecek cevaplar? a?a?? yukar? kestirmek mümkün. Hadi, sanal bir anket yapal?m ve biraz de?i?tirerek soral?m. 'Türk erkeklerinin size en çok söyledi?i cümleler hangileridir?..'
- Yahu surat?n? asma. Bu kad?n? sana yard?mc? olsun diye eve getirdim... Bundan sonra bütün i?leri o yapacak, ben de seninle daha çok ilgilenece?im gülüm...
- Tamam kar?c???m, vallahi bu son... Bundan sonra iz b?rakmayacak ve görünmeyen yerlerine vuraca??m...
- Uzun saçl? halini daha çok seviyorum. Çünkü onlar? tutup seni yerde sürüklemek ve ?ubeye götürmek daha rahat oluyor...
- Hi?? aloo!.. Kalk!. Kalk da çay? demle... Ben yapar?m ama senin demledi?in çay?n tad? bir ba?ka oluyor. Kalk dedim kad?n!..
- Hayat?m anneni çok özledim ama biliyorsun, i? güç... ?stersen sen git, annende bir hafta on gün kal. Beni merak etme, idare ederim...
- Aile meclisinden karar ç?kt?... Seni, ?öyle gözlerden uzak, ye?illik bir yere pikni?e götürece?iz gel... Sadece üçümüz olaca??z. Sen, ben ve töre...