19.09.2019


Amerika'da ya?ayan ve orada yay?mlanan kitaplar?yla çok büyük sat?? rakamlar?na ula?arak bir efsaneye dönü?en Türk yazar Erje Ayden'?n iki kitab? için, kendi ülkesinde 'imha' karar? ç?kt?... '?kinci Caddenin Ç?lg?n Ye?ili' ve 'Haupthbahnhof'tan Trene Bindim' adl? kitaplar mahkemenin bu karar?yla toplat?lacak ve bir daha kimsenin eline geçmemesi için büyük olas?l?kla yak?larak yok edilecek. Kitaplar?n yay?nc?s? Bedri Baykam, yapt??? aç?klamada 'Ortaça? zihniyetlerinden kalma sansür yasalar?n?n bask?s? nedeniyle Türk insan?n?n ba?ka ülke insanlar?n?n rahatl?kla okuyabildi?i kitaplardan mahrum b?rak?ld???n? ve hiç kimsenin bu kitaplar? okudu?u için ba?kas?na kar?? sald?r? ve tacizde bulunmayaca??n?' söyledi... K?saca al?nt? yapt???m Bedri Baykam'?n bu aç?klamas? bana, devletin sokaktaki maçolardan çok da farkl? davranmad???n? dü?ündürdü.
Bizlerin 'ar ve hayâ duygular?n?' korumay? kendine görev edinmi? olan devlet babam?z y?llard?r oram?za buram?za kar???p duruyor. 'Ba??n? ört, mini etek giyme, dudaklar?n? boyama, etraf?na bakma, gülme, küpe takma, ç?kart o blucini, kar? gibi saç uzatma, o dergiyi okuma' diyen b?y?kl? abilerimiz gibi davran?yor. Asla milletin ar ve hayas?na bekçilik etmekten vazgeçmiyor. Bir türlü, herkesi kendi ar ve hayâs?yla ba? ba?a b?rakmaya ve kararlar?n? kendilerinin vermesine yana?m?yor. Zannediyor ki 'ben onlara mukayyet olmasam, ar? davulcuyla, hayâs? zurnac?yla kaçar bu milletin...'
Devlet böyle davran?yor da bir k?s?m ayd?n?m?z neler yap?yor, görmezden gelmemek gerekir. Televizyonlarda art?k bir yurttan sesler korosu kuracak kadar ço?alan sert a?a tiplemeleri, kar?s?n?n dekoltesindeki çatal göründü diye akl?n? oynatan ?ekerle?tirilmi? ta?f?r?n karakterleri, sportif yorum mu yapt??? yoksa kodu mu oturttu?u anla??lmayan kabaday? futbol adamlar?, evlenmek için t?r?m t?r?m bakire arayan ?ov dünyas?n?n abileri, bir ara kokain kulland? diye yarg?lanan bir ki?inin kuyru?una yap???p linç etmeye çal??an ve yand?k, ?imdi herkes kokaine ba?layacak diye harap olan kö?e yazarlar?, hep bu 'ba?kas?n?n yerine dü?ünüp himaye eden, onlar?n yerine kararlar veren, namus bekçili?i ve töre yardakç?l???' yapan sansürleme sisteminin sanki küçük uzant?lar? ve maçolu?a övgünün gönüllü milisleri adeta...
Ö?üt vermek, ne ho?land???m?z ne de haddimiz olan bir ?eydir ama gelin, tav?r de?i?tirmeyi deneyin. O çok merakl?s? oldu?unuz ar ve hayâ ikilisine bekçilik yapmak yerine e?itmeyi deneyiniz. Bir kez e?ittiniz mi art?k pe?lerinde dola??p vakit kaybetmeniz gerekmez. Ar da hayâ da kendi kararlar?n? kendileri verebilirler.
Ama onlar? çok s?karsan?z, kap?y? kilitleseniz bacadan kaçarlar valla...