24.07.2019


Avrupa Birli?i'ne girebilme yolunda didinen Türkiye'nin önünde, ba?ka ülkelerin itip kakmas?yla de?il, ancak kendisinin ba?arabilece?i önemli bir sorunu var. Ne? Devletin sokaktaki insana, insan gibi davranmas?... Can? istedi?i ya da iMF'den talimat ald??? zaman halk?n s?rt?na bindirilen zamlardan söz etmiyoruz. Demek istedi?imiz, yüz yüzeyken kibarca davranmas?... Örne?in en bilinen yüzüyle, i?kence ya da kötü muamelenin bu topraklardan tamamen silinmesi gerekmekte. Bunun tart???l?r yan? yok... Yine banka önlerindeki emekli maa?? kuyruklar? gibi ya?l? insanlar?m?za çektirilen eziyet tabii ki sona ermeli. Bu gibi defalarca yaz?l?p çizilen davran?? bozukluklar? d???nda daha detay gibi görülen ama ?eytan?n ayr?nt?da gizli oldu?u durumlar da var... Kimi zaman ba?lat?lan baz? iyi niyetli giri?imlerin ne yaz?k ki arkas? gelmiyor ve devlet taraf?ndan ?srarc? olunmad??? için göstermelik kal?yor. Y?llar öncesinden bir an?... ?çi?leri Bakanl??? bir genelge ile trafik polislerinden, çevirme yapt??? sürücülere iyi davranmalar?n? istemi?ti. O günlerde böyle bir çevirmeye denk gelmi?tim. Yan?ma yakla?an trafik polisi olanca kibarl???yla önce selam verdi ve ard?ndan iyi ak?amlar dedi. Gayet iyi gidiyordu... Fakat devam?nda bir çuval incir berbat oldu. O kibar polis birden 'ver la, evraklar? ver la' deyiverdi... Bakanl???n genelgesi bir yere gelip tak?l?yordu i?te. Devlet, kendisini ve elemanlar?n? e?itmedikçe, insani davran?? biçimlerinde karga?a ya?anmas? kaç?n?lmaz...
Hele söz konusu olan devletin Kültür Bakanl???'ysa durum daha da vahimle?iyor. Geçenlerde bir nedenle gerekti ve internet üzerinde ?zmir köfte yeme?inin tarifini arad?m. Kar??ma ç?kan bir sürü site aras?ndan Kültür Bakanl??? gov.tr ?eklinde bir adresi tercih ettim. Türk yemeklerine sahip ç?k?p tan?tmalar? elbette çok olumluydu. Ama... ?imdi sizlere bakanl???n ?zmir köfte tarifini aynen sunuyorum... 'So?an? soy, y?ka, rendele. Maydanozu y?ka, ay?kla ince ince k?y, 1/3'ünü ay?r. Ekme?in kenarlar?n? ç?kart içini ?slat ve iyice s?k. K?yma, so?an, maydanoz, ekmek, yumurta, 1 1/2 tatl? ka???? tuz ve baharatla birlikte yo?ur. Oniki parçaya böl. Avuç içinde ince uzun yuvarlayarak ?ekil ver. Teflon tavaya s?v? ya? koy, ?s?n?nca köfteleri ekle ve hafifçe k?zart, kapakl?, yayvan bir tencereye yerle?tir. Domates ve ye?il biberi y?ka, biberin saplar?n? kes. Sarm?sa?? soy, y?ka, ez. Domatesi köftelerin k?zard??? tavaya rendele. Sarm?sak, salça, margarin, kalan tuz ve 1/2 su barda?? s?cak suyu ekleyip oca?a koy, k?s?k ate?te 10 dakika kadar pi?ir. Bu sosu köftelerin üzerine dök. Biberleri yerle?tir. K?s?k ate?te biberler hafif yumu?ay?ncaya de?in, 10 dakika kadar pi?ir. Ocaktan al?p ayr?lan maydanozu serp.' Evet bu kadar... insan?n içinden adeta haz?rola geçip kimli?ini ç?kartmak geliyor. Bu yemek tarifi kar??s?nda ben bu kadar ezilmi?sem bir ev kad?n? ne yaps?n?.. Avrupa ?nsan Haklar? Mahkemesi'ne ?ikayet etse kazan?r. Yine de domatesleri kravatl?, ye?il biberleri k?sa favorili ve so?an eteklerini de diz alt?nda istemediklerine ?ükretmek gerek. Bu devlet, insan?na emir vererek yemek yapt?rmaktan vazgeçmedi?i sürece Avrupa Birli?i zor...