26.08.2019


2002 y?l?n?n bu ilk haftalar?nda ülkede görece bir iyimserlik hâkim. Birtak?m belirtiler onu gösteriyor. Kemal Dervi?'in yüzünün gülüyor olmas?, ba?bakan Ecevit'in kilo al?p daha zinde gözükmesi, Tansu Çiller'den pek ses ç?kmamas? ve Reha Muhtar'la ?brahim Tatl?ses'in bar??mas?, bu sene Türkiye'de i?lerin daha bir iyiye gidece?inin habercisi gibi... Ekonomik krizin a??l?p tutarl? bir para kazanma ortam?n?n yarat?lmas?, tam bir ç?k?? yakalad??? anda tekrar duraklayan sinema sektörünü de yeniden canland?racakt?r. Ancak sinemam?z?n canlanmas? durumunda yeni bir strateji belirlemesi gerekti?ini dü?ünüyorum... Kald???m?z yerden devam etmektense daha evrensel konular ve yepyeni fikirlerle dünya sinemas?yla boy ölçü?ecek filmler yap?lmas? kan?s?nday?m. Ne olabilir, beraber irdeleyelim...
Avrupa Birli?i'nin kap?s?ndaki Türkiye olarak art?k bilimsel geli?melere ve ça?da? konulara girmeliyiz derim. Örne?in gen teknolojisi, genom projesi gibi ilerlemeleri an?nda senaryolara uyarlay?p filmler çekmemiz gerekir... Bat?, henüz koyun kopyalayadursun biz en az?ndan filmlerde
insan kopyalamaya ba?lamal?y?z. Televizyon programc?l???n? konu alan bir filmde, M. Ali Erbil, Gülben Ergen, Hülya Av?ar ve Kenan I??k klonlan?r ve bunlardan hem dizi oyuncusu hem de yar??ma sunucusu olarak yararlan?ld??? yetmiyormu? gibi haber spikeri, futbol yorumcusu, sabah ?ekeri ve kay?s? reçeli olarak da de?erlendirilerek reytingler sonuna kadar zorlan?r...
Kesinlikle eli yüzü düzgün bir bilimkurgu filmi çekmeliyiz. Hem kendi kimli?imizi kan?tlamak, hem de dünyaya kar?? önemli bir görevi yerine getirmek için de buna mecburuz. ?imdiye kadar çekilen bütün UFO filmlerinde dünyay? uzayl? sald?r?s?ndan kurtaran tek merci Amerika Birle?ik Devletleri oldu. Ve nedense dünyada ba?ka yer yokmu? gibi uzayl?lar da sürekli Amerika'ya gelip durdular. Art?k bu tekeli k?rmak ve UFO'lar? yurdumuza indirecek bir film yapmak gerekir. Kötü niyetli uzayl?lar bir kez Türkiye'ye indiler mi onlar? yok etmek ve dünyay? bu beladan kurtarmak çok basit... Uzayl?lar? mermi manya?? yapmak için i?i mafyaya vermek en kolayc? çözüm. Bunun yan?nda, uzay gemilerini tuz dökülmemi? yollara indirip zincirleme kaza yapt?rarak yok etmek ya da onlara dostça yakla??p prefabriklere yerle?tirerek yava? yava? ölmelerini beklemek de di?er final seçenekleri...
Korku filmi yapmak konusunda çok zay?f kald?k...
Bu aç???m?z? da kapat?p Bat? sinemas?yla yar??acak, hatta deh?et dozu olarak onlar? yaya b?rakacak birçok konu bulabiliriz. Ekonomik krizi a?mak yolunda umutlu olsak da bu durum seyircinin kan?n? donduracak bir formatla perdeye ta??nabilir. Örne?in cumhurba?kan? ve Bakanlar Kurulu'nun haftal?k her ola?an görü?mesi bir milleti topyekûn bir gerilime sürüklemektedir. Toplant? bitene kadar tüm ülke ölüm sessizli?ine bürünür. Çankaya Kö?kü'nden gelebilecek herhangi bir yüksek ses ya da f?rlat?lm?? bir anayasa kitapç??? beklentisine kalpler dayanmaz. Toplant? bittikten sonra kap?da beliren ba?bakan gülümsüyorsa ve kilo kaybetmemi?se insanlar derin birer oh çekerler. Ta ki bir sonraki haftal?k ola?an görü?meye kadar...