21.09.2019

??TE BU B?Z?M B?TT???M?Z ANDIR SEDAT AB?!


Kitap Fuar? çok ba?ar?l? geçti deniyor ama millet olarak kitap okuma oranlar?m?z yerlerde sürünüyor Sedat abi. Do?ru dürüst bir sinema endüstrimiz yok. Di?er sanat dallar?nda 'ne sen sor ne ben söyleyeyim' durumu istikrarl? biçimde sürüyor. Ve bütün bunlar? saklayabilirmi?iz gibi koskocaman bir Avrupa Birli?i kand?rmacas?yla avutuluyoruz. ?nsan bir yerden sonra sormadan ve hatta isyan etmeden yapam?yor. Biz de ayn? ülkede ya??yoruz Sedat abi!.. Neyi kimden sakl?yorlar ve konu Avrupa Birli?i olunca kol k?r?l?p yen içinde kalm?yor i?te. Avrupa'daki büyük biraderler sadece alelacele ç?kartlan yasalar? de?il, bizim sokaklar?m?z? ve kurumlar?m?z? da izliyor. Yaz?ya sanatla ba?lad?k ama didikledikçe bizim bitti?imiz anlar ç?? gibi art?yor Sedat abi!..
Ya?murun ya?mas?n? hangi yasayla önleyecekler mesela?.. Kald?r?m yaparak saklamaya çal??t???m?z ?stanbul'u her ya?murda sel götürüyor. Ve i?te, çok girmek istedi?imiz Avrupa Birli?i'nin gözleri önünde bu bizim bitti?imiz anlardan biridir Sedat abi.
Eski katiller, i?kenceciler, mafya babalar? yakalan?yor diye sevinemiyoruz bile art?k. Her ne hikmetse ilk yarg?lanmada sal?veriliyorlar. ??te bu da bizim bitti?imiz anlardan biri de?il midir Sedat abi?.. Peki ya, Hazine arazilerine yap?lan gecekondulara önce göz yumulup sonra y?k?lmaya çal???lmas?; hatta y?kmay? bile beceremeyip küçük çapta iç sava?lar ve toplumsal ayaklanmalara neden olunmas??.. O arazilere gecekondu ve hatta mahalle yapanlara dozerler ve biber gazlar?yla güç gösterilirken ba?ka arazilerin futbol kulüplerine ikram edilmesi nedir sence Sedat abi?.. ??te bizim bitti?imiz bir ba?ka an Avrupa'daki büyük biraderler, ?stanbul'un ortas?ndaki mahallelerde soka?a hal? at?p y?kayanlara bak?p 'ne kadar ho? bir oryantal gelenek, gelsinler bizim sokaklar?m?za da hal? ve paspaslar?n? ats?nlar' diyorlar m?d?r Sedat abi?.. Peki ya yolu olmayan köylerin çocuklar?na a?? yapmak için kat?r s?rt?nda yol alan sa?l?k görevlilerini do?a sporu yap?yorlar diye yutturabilir miyiz?.. ??te bu da bizim bitti?imiz and?r Sedat abi.
Sanat, sokak, trafik, in?aat, insan, medya...
Tamam, bütün bunlar?n kalitesi bizi henüz Avrupal? birader yapmaya yetmez diyelim. Peki ya spor?.. Futbolda dünya üçüncüsü olmu?, Avrupa kupas? kazanm?? bir ülkede bu hafta sonu oynanan derbi maç?n? gördün mü Sedat abi?.. Üzüm salk?m? gibi tribünleri, maç oynan?rken saha içinde dola?anlar?, coplananlar?, ?i?e at?lan yaral? taraftarlar??.. Alt taraf? bir futbol oyununu kazanmak u?runa misafir ettikleri rakip oyunculara tekme atan sporcular??.. Spor nedir Sedat abi?.. Ceza sahas? içinde rakip futbolcuya cinsel tacizde bulunabilecek kadar bile gözü dönmü?lük mü, sapk?nl?k m??.. Bu bizim bitti?imiz bir an m?, yoksa hiç olmad???m?z?n resmi mi Sedat abi?..