24.07.2019


8.Uluslararas? ?stanbul Bienali çe?itli kapal? mekânlarda ve
aç?k havada sergilenen birbirinden de?i?ik sanat eserleri ve çok say?da sanatç?n?n kat?l?m?yla sürüyor ve ?u s?ralarda ?stanbul'u tam anlam?yla bir sürprizler kenti haline getiriyor... Sadece iç mekânlara girilip dola??lan sergi salonlar?n?n ötesinde, tüm bir ?ehri de sanat alan?na dönü?türmeyi amaçlayan bienal, 'sokaklarda' yer alan çesitli projelerle yorgun ve ilgisiz ?stanbul insan?n? da içine çekmeye çal???yor. Son dönemlerde belediyenin, çe?itli vak?f ve kurulu?lar?n ?stanbul hakk?nda gelece?e dönük olumlu dü?ünceleri ve planlar? var. Bu, gerçekten büyük ve dünyan?n en ilginç metropolünü bir bulu?ma noktas? yapmak, kongre ve festivaller merkezi ile bir kültür, sanat kenti haline getirmek... Bir kentin sürekli ya?amas?, soluk al?p veriyor olmas? ve içindeki nüfusun sürekli dinamik kalabilmesi, sadece e?lence yerleri ya da polisiye olaylar?yla de?il, yo?un bir kültür ve sanat hareketlili?i içermesiyle mümkün. K?sacas?, herkesi içine çekecek kadar her i?in içinde
ve her ta??n alt?nda bir sanatsal faaliyet olmas? gerekiyor.
Geçti?imiz pazar günü, Radikal gazetesinin tükenmez kalemle, el yaz?s?yla haz?rlanm?? ve öyle bas?l?p da??t?lm?? olmas?, sanat?n ve yarat?c?l???n asla s?n?rlar?n?n olmad???n? gösteren güzel, keyifli ve cesaretli bir örnekti.
Televizyon dizilerinin yarat?c?l??? kadar?na al??m?? olan insanlar bunu nas?l kar??lad?lar ve ne gibi tatlar ald?lar bilemiyoruz ama bunun gibi, sokaktaki insan? da kendisine ortak eden interaktif çal??malar?n sürekli denenmesi gerekmektedir. Madem ki ?stanbul'u kocaman bir sanat merkezi, bir aç?k hava atölyesi haline getirmek istiyoruz; akla gelebilecek her konsepti kullanarak her ?eyden sanatsal bir tat ç?kartmaya çal??mal?y?z. Örne?in ne?..
Art?k ?stanbul'un dokusuna i?lemeye ba?layan ve her gün çe?itli eylemler düzenleyen bankazedeler modernist bir yakla??mla tekrar biçimlendirilir ve çe?itli koreografilerle sanki bir tür performans sunuyorlarm?? gibi gösterilebilir... Kentin kimi alanlar?nda kapkaç mekânlar? düzenlenir ve kapkaçç?larla kurbanlar?na folklorik desenli otantik giysiler ve masklar giydirilerek durum, bir modern sanat gösterisi haline getirilebilir... Yol in?aatlar?, ?SK? çukurlar?, ?GDA? kaz?lar?, beton künkler, borular,
figüratif bir anlay??la d??avurumculu?un nesnel ba?lamdaki görsel yans?mas? olabilirler... Trafik t?kanmas? bile sanatsal bir aktiviteye dönü?türülebilir.
Yeter ki isteyelim. Egzos gazlar?n?n, stresle harmanlanarak obje
üzerine odakland??? kaos düzenli ilüzyon çal??mas?...