19.09.2019

?DD?A MAKAMI OLDUM BEN


Woody Allen, 'Seks Hakk?nda Bilmek ?stedi?iniz Her ?ey' adl? filmi çekti?i y?l do?an bebekler bugün 32 ya??ndalar. Büyük bir ço?unlu?u â??k oldular, seks yapt?lar, evlendiler, dünyaya ba?ka bebekler getirdiler, Woody Allen filmleri izlediler, güldüler, gülmediler, be?endiler, be?enmediler. Kesin olan bir ?ey var ki bunlardan bir k?sm? ?u s?ralarda RTÜK'e gülüyorlar. Do?ru ellerde olunca yararl? bir kurum oldu?una inand???m RTüK, böyle ellerde olunca ac?kl?-komik kar???m? garip bir ?ey oluyor. CNBC-e kanal?nda gösterilen Woody Allen'in 'Seks Hakk?nda Bilmek ?stedi?iniz Her ?ey' adl? filmini müstehcen bulan RTÜK savunma istemi?. Ama kimden, bu filmi gösteren kanaldan m? yoksa filmi çeken Woody Allen'dan m? ondan emin de?ilim. Asl?na bakarsan?z sözü geçen filmi bir kaç kez izlemi? birisi olarak benden bile savunma istemi? olabilirler. Ziyan? yok, yapar?m savunmam?. 70 ya??na gelmi?, dünyan?n en büyük sinemac? ve yarat?c? beyinlerinden birisi olan Allen'? savunmam pek zor olmaz. 'Seks Hakk?nda Bilmek ?stedi?iniz Her ?ey' filminin psikolojik ve mizah taraf?n? gör(e)meden müstehcen damgas? vuran yasakç? bir kuruma kar?? bile kolay olabilir bu savunma. Yazd??? kitaplardan, çekti?i 40'a yak?n filmden ve müzik de dahil olmak üzere onun sanat serüveninden bahsederim. Annie Hall'den, Mighty Aphrodite'den, Zelig'den, Radio Days'dan, Deconstructing Harry'den ve di?erlerinden söz ederim. En deli ve absürd çizgiyle, kent insan?n?n tak?nt?lar? aras?nda yol alan entelektüel komedi anlay???n? aç?klamaya çal???r?m. Sonra da biraz müstehcenlikten bahsederim ki çember tamamlans?n ve savunmam?n mesaj? olsun.
Pekiiii!.. Peki ya sevgili RTÜK, ya ben sizden savunma istersem?.. Mesela devlet televizyonunda daha iki gün önce neden 20 y?l önce çekilmi? bir program? izledim ben ha, desem?.. Program içindeki bir skeçte zengin olman?n ölçüsü 5-10 milyon lira olarak geçiyordu ve bunu yeni ku?aklara nas?l aç?klar?m ben desem. Özel televizyonlarda yaz dizileri ad? alt?nda, çalakalem yaz?lm?? senaryolar? ve oyuncu bile olmayan bikinili süs bebeklerine sözde espriler yapt?r?p, kahkaha efektleriyle bile kurtar?lamayan diyaloglar? genç nesillere nas?l izah ederim ben desem. Haber bültenlerinde arka arkaya, parçalanan arabada s?k??an genç, adliyede kavga eden dü?man aileler, sarho? sürücünün ezdi?i çocuk, apartman bo?lu?una dü?üp can çeki?en h?rs?z, aya??yla t?ra? eden berber, tepeüstü t?ra? eden berber, f?st?k yiyen maymun izlemek zorunda m?y?m ha, desem. Dayal? dö?eli bir evde üç ay boyunca oturtulup sepet büyüten, anl? ?anl? yazarlar?n bile irdeleme sorgulama duygular?n? harekete geçiren s?radan insanlar?, yar??ma kisvesi alt?nda birbirine k?rd?ran acayip programlara bakmak zorunda m?y?m ha desem. Ha RTÜK?..
Çocukça bir oyun vard?r. Kar??ndakini i?rendirmek için yemek yerken a?z?n?n içini gösterirsin ya... Televizyonlara bakarken niye ayn? duyguya kap?l?yorum desem. Nas?l savunursun kendini RTÜK?..