22.11.2019

?. G. ?. S. Y. G (*)


Hollywood ne zamand?r bir karakter yarat?rken onun ki?ilik- psikolojik özellikleri d???nda görsel donan?mlar?na da dikkat etmeye ba?lad?. Asl?nda bu durumun izleri sinemada olmasa bile ba?ka alanlarda bizde de görülüyor. Örne?in pop star?m?z Tarkan, ye?il göz, uçu?an gömlek ve görünen göbek üçgeni d???na ç?karak, 'Karma' felsefesi ile biçimsel imaj?n yan?na bir de manevi imaj ekleme gayretinde. Bütünüyle oturmu? sa?lam bir karakter yaratabilmek ad?na olumlu bir çal??ma...
Di?er örneklerimiz henüz görsel imaj evrimlerini tamamlay?p ki?ilik imaj devrine geçemediler. Mustafa Sandal, enine çizgili renkli bere imaj? etraf?nda debelenip dururken Kenan Do?ulu, gömlek yakas?ndan görünen gö?üs adelesiyle de?i?ik bir tat yakalamaya çal???yor. Gerçek hayattaki gerçek ki?ilerin, görünü?lerinin yan?nda ya?ama bak??lar? ve insan tav?rlar? ile oturmu? birer karakter olabilmeleri, zamana ba?l? zor bir süreçken sinemada karakter olu?turmak tabii ki daha kolay.
Ki?ili?ini ve davran?? biçimlerini kâ??t üzerinde belirledi?imiz kahraman?m?za bir de kostüm uydurduk mu, al?n size bir sinema karakteri... 'Siyah Giyen Adamlar' (Men In Black), adlar? üzerinde siyah tak?m elbise, siyah kravat, siyah ayakkab? giyiyor ve siyah gözlük tak?yorlar. Hatta adamlardan birisinin kendisi de siyah. Üzerlerindeki tek beyaz giysi, gömlekleri. Bu giyini? tarz?na ba?ka yerlerden de a?inay?z. örne?in 'Rezervuar Köpekleri' filmindeki karakterler ve 'Matrix'deki ajanlar da adeta 'men in black'... Ve tabii geçmi?ten iki dost, 'Blues Brother'leri de unutmamal?.
'Men In Black', hiç dü?meyen temposu, fantastik özellikleri, ba?ar?yla tasarlanm?? yarat?klar? ve bar?nd?rd??? komedi diliyle tamamen çizgi roman dokusunda e?lenceli bir film. Plastik makyaj ve görsel efekt hayranlar? ile bilimkurgu merakl?lar? için fazlas?yla doyurucu. Konu tabii ki beylik... Dünyay? yok etmeye çal??an kötü uzayl?lar ile kendini insanl???n hizmetine adam?? Amerikal? kahramanlar?n sava??. Neyse ki i?in içine mizah?n tad? girdi?i için, filmin bu konseptle dalga geçti?i san?s? ile kendimizi avutma pay? da var. Israrla daha önce de vurgulad???m gibi 'Men In Black' filmi ile ilgili ne söylenirse söylensin, Türklerin kendisine ait bir uzay filmi çekmesi kaç?n?lmazd?r...
Futbolda dünya üçüncüsü olmu? bir milletin hâlâ eli yüzü düzgün bir bilimkurgu filmi çekememi? olmas? üzüntü vericidir. Oysa hava sahalar?m?zda uzay gemileri, topraklar?m?zda dünya d??? yarat?klar bile görüldü.
?nsanlar?m?z ba?ka hiçbir milletin
yapamad???n? ba?ararak uzayl?lara ta? atarak onlar? kaç?rd?. Siyah giymi? adamlar?n ultra modern silahlar?yla zor ba?a ç?kabildi?i kötü uzay yarat?klar?n? biz ta?la kovalad?k. Hiç de az ?ey de?il bu. Sadece kendi reklam?m?z? yapam?yoruz o kadar. Bunun tek çaresi de büyük prodüksiyonlu bir uzay filmi çekmemizden geçer.
Çevremize bakarsak konunun da haz?r oldu?unu görürüz. Mesela ben, her 15 günde bir üç bidon su ald???m?z kö?edeki su istasyonunun el de?i?tirmesinden fena halde ku?kulan?yorum. Eski sahibi alt?n kalpli bir adamken yenisi nemrut ve surats?z birisi. Bir an dü?ünelim; memleketimizdeki bütün su istasyonlar?n? kötü niyetli uzayl?lar zorla kiralasalar ya da kendilerine devretseler ve kimseye su satmasalar... Birkaç günde insan ?rk? yok olmaz m?? Paranoya deyip geçmeyelim. Çünkü bütün uzayl?lar dünyaya tek
bir amaçla gelirler. Kendi gezegenlerindeki su kaynaklar? tükendi?i için. Filmlerden böyle gördük biz.
(*)?.G.?.S.Y.G: ?nce Giyerim ?nce, Siyah Yak???r Gence