21.11.2019


Stephen King ad?na ve kitaplar?na dudak bükülebilir, hatta küçümsenebilir ama bence kesinlikle kay?ts?z kal?namaz. Yazd??? her kitab?n milyonlarca satmas? ve yine nerdeyse tamam?n?n sinema filmi olarak çekilmesi, günümüz best-seller yazarlar? aras?nda göz kama?t?r?c? -kimileri için imrendirici bir ticari ba?ar? an?t? olarak Stephen King'i çok özel bir konuma getiriyor. Edebiyatla örülmü? kitap kurtlar? için King romanlar?n?n çay altl??? kadar bile de?eri ve i?levi olmayabilir, ama benim kendi ad?ma, kafam? fazla kullanmak istemedi?im zamanlarda, özellikle kuma batm?? bir ?ezlongla bir plaj ?emsiyesi aras?ndayken çok Stephen King okumu?lu?um vard?r... Bak birden özledim; yaz gelse de kafam? gene fazla kullanmasam...
King'in romanlar? ve onlardan uyarlanm?? filmleri aras?ndaki en önemli çat??ma, okuyucunun beynindeki imgeler ve imajlardan ç?km??t?r. Bu, sadece King de?il, kitaplardan uyarlanan tüm filmler için geçerli. Bir kitab? okuyan insanlar?n ço?u, ayn? kitab?n filmine gittiklerinde bekledikleri tad? ve duyguyu alamazlar. Romanda uzun uzad?ya anlat?lan öyküyü ve hiç atlanmayan ayr?nt?lar?n lezzetini, uyarlanan filminde yakalamak, tabii ki senaryonun, yönetmenin ve oyuncular?n ortak ba?ar?s?na ba?l?. Yine bir Stephen King roman?ndan uyarlanm?? ve ?u s?ra sinemalara dü?en 'Dü? Kapan?' adl? yap?m, kitap ve film aras?ndaki çat??may? giderememi? bir örnek olarak kar??m?za ç?k?yor. Roman? okumam?? bir izleyici filmden de?i?ik keyifler yakalasa bile okuyup da gidenler, kitab?n kendilerine b?rakt??? hayal gücünü kullanarak kurduklar? atmosferi ve imgeleri bu filmde bulam?yorlar...
Ben bir Stephen King roman?n? filme aktaran bir yönetmen olsayd?m da ?imdi
kendimi elime geçirseydim fena halde döverdim. Ve derdim ki 'yok imge yok imaj yok kitap film çat??mas? diyorsun da sen ne yap?yorsun?..
Ya da sizin oralarda ne yap?l?yor?.. Daha do?ru dürüst bir korku filminiz bile yok arkada??m...' Ne denilebilir ki? Adamlar bazen kitap-film uyarlamas?n? gerekti?i kadar örtü?türemiyor olabilirler ama en az?ndan yap?yorlar. Biz ise mana bulmaktan öte ne yap?yoruz?.. Nerede bizim yarat?c?l???m?z?.. Yarat?c?l?k deyince söylemeden geçemeyece?im. Gizemli zatürree denilen SARS hastal??? ç?kt???ndan bu yana bas?n?m?zda üçbinbe?yüz defa ayn? ba?l?klar? okumaktan SARS?ld?m... Ne demi?ler? Çin de SARS?ld?... Aman ha SARS?lmay?n... Londra SARS?l?yor... Bas?n gibi entelektüel bir ortamda bile yarat?c?l?k ad?na ayn? kli?e b?kmadan tekrar ediliyorsa biz gelecek ku?aklar?m?za bir korku filmi zor
b?rak?r?z... Ben kendi ad?ma en az?ndan bir korku filmi ad? yaz?p öyle bitireyim. '?emsipa?a Pasaj?'nda Sesi SARS?las?calar...'