21.09.2019

'HOMO-YUSUFYUSUFUS'LAR


Koalisyon güçlerinin Irak'a sald?rmas?yla birlikte iyiden iyiye alevlenen bir piyasa tart??mas? var. Sava? vesilesi ile ö?rendik ki insanlar, hava ve su kadar piyasa olmadan da ya?ayamazlarm??. Madem ki bu sava?? engelleyemedik, o zaman sava?tan yararlanal?m ç??l?klar?yla ortal??? inletenlerin, bar?? için çabalamak yerine gözlerini piyasalara dikmesi ve ekonomi elden gidiyor yaygaras?yla enseleri sürekli karartmas?, piyasalar?n moralini sava??n kendisinden daha çok bozmakta... Kom?u ülkede çocuklar ölürken âdet yerini bulsun diye ?öyle bir merhamet edip, sonra kaçan as?l büyük bal?k Amerika'n?n ard?ndan gözya?? dökerek kime sald?racaklar?n? bilemeyenlerin ?u s?ra gözleri yine dikkatle aç?lm?? olmal?. Çünkü büyük bal?k Colin Powell, ülkemize geldi. Türkiye'nin Amerika kar??s?nda ne kadar ki?iliksiz bir politika izledi?ini söyleyip durarak asl?nda tam bir u?ak davran??? öneren beyler, efendilerinin aya??m?za kadar gelmesi kar??s?nda ne dü?ünüyorlar merak ediyorum. Bir gözleri Powell'da di?er gözleri piyasalarda, yürekleri yusuf yusuf ederek 'Tanr?m bu sefer olsun, bu sefer olsun' diyerek dua edeceklerine eminim. Mardin'den, Silopi'den p?l?lar?n? p?rt?lar?n? toplayarak gitmeye ba?layan Amerikan ordusu gibi, Powell da Ankara'dan kös kös dönecek olursa, bizim homo-economicus'lar?n yaratacaklar? felaket ortam?n? dü?ünmek bile istemiyorum. Piyasalardan soyutlanamayan ve ekonominin içinde bulunmak zorunda olan insan anlam?nda homo-economicus terimini son zamanlarda s?kça duymaya ba?lad?m. 'E?er homo-economicus'san?z, piyasay? yok sayamaz ve sava?ta güçlü taraftan olmak suretiyle elde edilecek kazan?mlara yüz çeviremezsiniz' gerekçesinin bence büyük ço?unluk için geçerlili?i yok. Üç be? tane homo-economicus'un piyasas? canlanacak diye çocuklar?n öldürülmesine ortak olacak varsa derhal Amerikan deniz piyadelerine yaz?lmalar?n? öneririm.
Ço?unlu?u olu?turan homo-garibanus'lar?n piyasadan çok kom?umuzdaki sava?a üzüldüklerini ve ekonominin sava? yerine bar??la beslenmesini istediklerini biliyorum. Yine de toplumsal uzla?may? sa?lamak ad?na homoricacus olup, homo-economicus'lara bar???n sa?lanmas? ricas?nda bulunabiliriz. Sonraki a?ama homo-etmeyineylemeyinus'lar?n çabalar?yla daha ?srarl? bir süreci kapsar. ?lle de sava? derlerse homo-protestus'lar?m?zla onlar?n piyasas?n? boykot eder ve anlayacaklar? dilden konu?abiliriz. Yine mi olmad?? Art?k ciddi tav?r alma zaman? gelmi? demektir ve devreye homo-kafam?bozmay?nulanus'lar girer. Ve tabii ki asla istenen bir durum de?ildir ama gerekirse son çare, homota?yokmulanta?us'lard?r.