26.08.2019

HOLOGRAMIN NAMUSU B?ZDEN SORULUR


Sanat ve özellikle sinema dünyas?nda birçok konu, teknolojinin yeni getirileriyle allan?p pullanarak sanki yeni bir fikirmi? gibi insanlara sunuluyor. Geçen hafta gösterime giren 'Simone' adl? film, bana y?llar önce okudu?um 'Korku' ad?nda çizgi roman dergilerindeki bir öyküyü hat?rlatt?. Son derece çirkin oldu?u için kar?? cinsle bir türlü yak?nl?k kuramayan bilim adam?, yak???kl? bir robot yapar. Görüntü olarak gerçek bir insandan ay?rt edilemeyen bu makineye kendi duygular?n? yükler. Onun hissetti?i her ?eyi, paralel olarak kendisi de hissedecektir. Bu mekanizma ba?lang?çta çok iyi çal???r. Bilim adam?, yak???kl? robotun birbirinden güzel han?mlarla ya?ad??? tensel temaslar?n ayn?s?n? kendi vücudunda da ya?ar. Ancak, kendi yaratt??? makine bir gün hastal?kl? bir a?k?n kurban? olarak esir al?nacak ve türlü i?kencelerle yava? yava? öldürülecektir. Çirkin ve zeki bilim adam?n?n ba?lang?çta hesaplayamad??? ?ey, bedeninde sonsuz zevkleri hissedece?i kadar, korkunç ac?lar? da ya?ayabilece?idir...
'Simone' adl? film, günümüzdeki bilgisayar tekniklerini kullanarak kendi y?ld?z?n? yaratan ve bu sanal güzelle ba?ar?y? yakalayan bir sinema yönetmeninin öyküsünü anlat?yor. Bilgisayarda yarat?lan bu y?ld?z, o kadar gerçe?e benzemektedir ki hiç kimse onun asl?nda varolmayan birisi oldu?unu anlayam?yor. Hatta 'Simone' ekranlardan d??ar?ya ç?k?yor ve bir sahnede hologram görüntüler olarak seyirci önünde konser bile veriyor...
Hologram kavram?, benim bildi?im kadar?yla bo?lukta üç boyutlu olarak görebildi?imiz ama dokunamad???m?z sanal bir görüntü. Gözle görebiliyoruz, sesini duyup hareketlerini izleyebiliyoruz, fakat gidip sar?lmak istedi?imizde içinden geçip di?er taraftan ç?k?yoruz. Orada olan ama asl?nda olmayan bir ?ey. Kim? Bülent Ecevit gibi mesela. Bir siyasi liderin giderek gerçeklikten uzakla??p hologram haline dönü?mesinin hüzünlü bir örne?i...
Siyasi yelpazede yer alan ama asl?nda sanal yarat?m duygusu veren baz? ki?ilerin hologram karakterler olduklar? kan?s? bende güçlenmeye ba?lad?. Örne?in liderlerin hep yan?nda olan ama asla sesini duyup dokunamad???m?z Hüsamettin Özkan, pekâlâ bilgisayarda yarat?lm?? bir hologram olabilir. Keza, mitingden mitinge kendisine rastlad???m?z ve hiçbir televizyon program?na ç?kmayan Cem Uzan'?n asl?nda reklamc?lar ve bilgisayarc?lar?n ortakla?a yaratt?klar? sanal bir parti lideri olma olas?l??? çok güçlü. 'Simone' filminden sonra, bir seçim otobüsünün tepesine bir hologram karakter yerle?tirilebilece?ini akl?m kesmeye ba?lad?. Peki, bu i?lerin 'memba??' olan Amerika'dan birdenbire getirilen Kemal Dervi?'e ne demeli?.. Acaba Hollywood'un özel efekt stüdyolar?nda yarat?lan bir sanal ekonomist hologram? olabilir mi kendisi? ?nsan?n kafas? kar???yor.
Televole kültürünün ülke genelini sard??? ve bu konuda muht?ralar verilmeye ba?land??? Türkiye'de, hologram sektörü bu kötü gidi?in çaresi olabilir. Laila'n?n önünde, Günay'?n ç?k???nda, ?amdan gecesinde birbirinden al?ml? ve transparan giyinmi? hologram kad?n sanatç?lar ve sanal mankenler oldu?unda 'aya?a s?kma sektörü' de çökecektir. Orada olan ama asl?nda olmayan bir kaval kemi?i ya da 'achille tendonu'na s?k?lan kur?un, sanatç?n?n içinden geçip gidecek, çok çok yerden sekerek arkada bulunan bir foto?rafç?ya isabet edecektir. Zaten bu da toplumun moralini bozmaya yetmeyecektir.