22.11.2019


Haber bültenlerinin birinde, Türkiye'nin geli?mi?likle ilgili ç?kar?lan son istatistikleri okunurken kulak misafiri oldum... Her bin ki?iye dü?en araba miktar?nda küçük bir art?? olmu?. 64 iken 68... Yine, her bin ki?iye dü?en televizyon say?s? artarken telefon say?s?nda ise azalma görülmü?. Buna benzer bir sürü detay aras?nda bo?ulmadan önce, neden geli?mi?lik oran? hep mal mülk ile ölçülür diye dü?ünüyordum. Neden, her bin ki?iye dü?en 'Çok özür dilerim' say?s? ile her bin ki?iye dü?en 'Önüne baksana ay?' say?s?na bak?lmaz. As?l geli?me göstergesi bu de?il mi? Her bin ki?inin bin ki?isinin de mutfa??nda fritöz olsa ne olacak? Sanki paçalar?m?zdan geli?mi?lik ak?p ba??m?z gö?e erecek... Madem öyle, kendi bin ki?ilerime kendim bir ?eyler dü?ürürüm ben de...
Geçti?imiz y?l her bin ki?iye dü?en magazin program?, manken ve gizli kamerayla görüntülenen üfürükçü hoca say?s? üç kat artt?. Buna kar??l?k her bin ki?iye dü?en kültür, sanat ve çocuk programlar? say?s? mumla aran?r oldu... Yine, her bin ki?iye dü?en 'ölüm orucunda hayat?n? kaybeden say?s?' artarken, ayn? bin ki?iye dü?en 'hükümetin vurdumduymazl?k' oran? da yüklü miktarda ço?ald?... En büyük art??lardan biri ise tart??mas?z olarak sit-com dizilerinde görüldü. Bin ki?i ba??na dü?en sit-com dizisi 70 kat yükselirken, her bin ki?iye dü?en kahkaha efekti say?s? 90 kat azald?... Futbolla ilgilenen her bin ki?i ba??na dü?en sar? ve k?rm?z? kartlar?n say?s? üç bin olurken, temiz ve ?aibesiz futbol federasyonu oran? yine her bin ki?i ba??na s?f?r?n alt?na geriledi... Bin ki?i ba??na dü?en 'Neler oluyor bize gülüm, neler oluyor' say?s? 15'ten 894'e ç?kt?, buna kar??l?k her bin ki?iye dü?en 'Sandallar?m?z
ne?e dolar zevke dalard?k' say?s? bir ya da ikiye kadar dü?tü.
Türk Liras?'n?n her bin ki?i ba??na dü?en de?eri yerlerde sürünürken, bin ki?iye dü?en 'Gordünnü paralar? basmay? gordünnü' oran? çok yükseldi... Geli?mi? ülkelerde ki?i ba??na dü?en milli gelir 10 binlerce dolarla ifade edilirken ülkemizde ki?i ba??na 550 tane milletvekili dü?tü. Tepesine dü?en 550 milletvekilinin alt?nda kalan ki?iden uzunca bir süre umut kesildi... Her bin ki?i ba??na dü?en 'duyarl? ve tepkili olmak' say?s?nda azalmaya rastlan?rken, bin ki?i ba??na dü?en vurdumduymazl?k say?s? katlanarak artt?...
Yine, bahis olunan bu her bin ki?i ba??na dü?en Say?sal Loto, ?ans Topu, at yar???, konken, poker, barbut say?s?nda önemli bir art?? gözlendi, bin ki?i ba??na dü?en 'Kim 500 Milyar ?ster' yar??ma program?n?n kap?s? önünde sabahlama oran? da patlad?. Her bin ki?iye dü?en genel kültür ve bilgi birikimi ise z?rn?k oynamad?... Ülkemizde bin ki?i ba??na dü?en piyano, la notas?, f?rça darbesi, suluboya, sergi dola?ma, tiyatro kap?s?ndan içeri bakma ve kitap okuma miktar?n?n yerinde yeller eserken, her bin ki?iye dü?en tabanca, b?y?k ve 'harrrk-tuu' say?s? maa?allah aç?k ara önde gidiyor...