22.11.2019

HAYVAN OLAB?LMEN?N HAF?FL???


Orijinal ad?n?n bire bir olarak Türkçeye çevrildi?i ender filmlerden birisi ba?lad? geçti?imiz hafta. 'The Animal-Hayvan'... Beceriksiz ve silik bir adam?n geçirdi?i araba kazas? sonras?nda çe?itli hayvanlar?n organlar?yla yeniden toplanmas?n? ve bundan do?an komik durumlar? anlatan bir öykü. Biraz daha yetenekli bir senaristin ve daha ciddi bir yönetmenin elinden ç?km?? olsayd? çok daha iyi bir film olabilirmi? Hayvan. En az?ndan çocuklar için... Bulunan fikir, içinde bar?nd?rd??? mizah?n olabildi?ince ç?kar?lmas?na hayli uygun ama ne yaz?k ki çevresinde dönüp durmas?na kar??n bir türlü 'tam komik' olamam??. Yine de çocu?unuzu ya da ye?eninizi al?p gidebilirsiniz derim...
Hayvanlar, dünyay? birlikte payla?t???m?z ve insanlarla her dönemde hep en yak?n ili?ki içinde bulunan canl?lar olmu?. Üstelik insan ve hayvan aras?ndaki ileti?im, insan ve insan ili?kisine göre çok daha gerçek ve çok daha içten... Bir kediyi pisi pisi diye ça??rd???n?zda gelmesi, muhabbet ku?unun a?z?n?zdan yem yemesi, hatta bir timsah?n insan? parçalamas? bile hayvanlar?n do?as?na uygun ve hesaps?zca sergiledi?i davran??lar. As?l i?rençlik ve içtensizlik insanlara ait. ?nsan, kendini olabildi?ince hayvanlara yak?n hissetti?i ölçüde insan olabiliyor. Bir bo?a güre?i rezilli?inde bo?ay? tutuyorsan?z, bir at engele tak?l?p dü?tü?ünde binicisinden çok ata üzülüyorsan?z, maymun Charlie dizilerinde insanlardan çok Charlie'nin oyun gücünü ve senaryoya katk?s?n? takdir edebiliyorsan?z gerçek bir hayvan dostu ve daha gerçek bir insans?n?z demektir...
Zaten ilkça?lardan bu yana insanlar, kendi eksik taraflar?n? hayvan özellikleriyle kapatarak yaratt?klar? tanr?lar ve yar? tanr?larla hayvanlara olan sayg?lar?n? gösterdiler. Mitolojide at ve insan kar???m? Pegasus, keçi ayakl? Satir, y?lan saçl? Medusa gibi motifler hayvanlara duyulan sayg? ve öykünmenin birer kan?t? olarak dünya kültüründe yerlerini ald?lar...
??te tam burada insan?n akl?na neden biz de kendi güncel mitolojimizi olu?turmayal?m diye bir soru geliyor. Hayvan filmini izledi?imden beri bunu dü?ünüyorum ve akl?ma gelen figürleri buraya yaz?yorum. Akl?ma gelmeyenleri de siz bulabilirsiniz...
HORTUMLAMA TANRISI: Kafas? fil, vücudu insan...
TELEVOLE TANRISI: Vücudu gösteri?li bir tavus ku?u, kafas?n?n içinde istavrit bal??? beyni var...
TACiZ TANRISI: Üst taraf? b?y?k ve vantuzlarla kapl? ahtapot kollar?ndan olu?mu? bir vücut, alt taraf? ise... Ay?p!
SiYASET TANRISI: Upuzun maymun kollar? ve cukkalamakta kullan?lan kanguru kesesi...
FUTBOL YAZARI TANRISI: Skora göre de?i?en bukalemun özelli?i...
?AiR-STAND-UP'ÇI TANRISI: Papa?an gagal? ve bulundu?u kab?n ?eklini alabilen denizanas? k?vam?nda üst k?s?m... Alt taraf? ise boyac? çocuk...
VATANDA? TANRISI: Üst taraf? arpac? kumrusu, alt taraf? ise sa??lmakla bitmeyen inek...