21.09.2019


Bütün sanat yap?mlar?nda oldu?u gibi sinemada da ba?ar?n?n formülü, i?lerini sayg? ve heyecan duyarak yapan ve özen gösteren ki?ilerle ekiplerin bir araya gelmesinden olu?uyor. Uzun süreden sonra sinema salonlar?nda izledi?imiz ilk Türk yap?m? olan 'Hiçbiryerde' adl? filmin, önümüzdeki sezonun ba?ka ba?ar?l? yerli projelerinin de bir müjdecisi olaca??n? ummaktay?z. Böylesine özenli ve ki?ilikli olup, hak etti?i ödülleri toplamaya devam ederek kar??m?za ç?kan 'Hiçbiryerde', bize bu umudu verdi.
Do?ru ta?lar?n bir araya gelmesinden söz edip de bunlar? anmamak haks?zl?k olur. Son birkaç y?ld?r, farkl? bir soluk ve kimlik aray???yla çok düzeyli bir sinema tavr? izleyen yap?mc? Zeynep Özbatur'un yan?nda (di?er yap?mc? Kadri Yurdatap), Hiçbiryerde'nin senaryosu ve yönetimine imza atan Tayfun Pirselimo?lu sadece bir yönetmen olarak de?il, insani kayg?lar da ta??yarak bu do?ru ta?lar?n ikisini olu?turuyorlar. Ve elbette Zuhal Olcay'?n ola?anüstü oyunculu?uyla birlikte Meral Okay ve Ruhi Sar? gibi isimlerden olu?an oyuncu kadrosu, ba?ar?n?n sihirli formülünü tamaml?yorlar.
'Hiçbiryerde', Türkiye'deki demokrasi ve insan haklar? erozyonundan küçük bir kesit sunarken kendisi de ayn? sorunla kar?? kar??ya kalm?? ve sansür kurulu taraf?ndan yasaklanmak istenmi?ti. Neyse ki yanl??tan çabuk dönülmü? ve ?stanbul Film Festivali ile kat?ld??? yabanc? festivalleri ödüllerle kapatm??t?. Çok genel olarak bahsetmek gerekirse Türkiye'deki kay?p insanlar -daha do?rusu kaybedilen ve buharla?t?r?lan insanlar konusuna e?ilen Hiçbiryerde, insan?n iliklerine kadar i?leyen bir atmosfer yaratmay? ve ya?ad???m?z topraklarda neler olup bitti?ine dair irkiltici mesajlar vermeyi ba?ar?yor. Çocuk sahibi olan her anne ve baban?n ve ülkesindeki herkese kar?? kendi çocu?uymu? gibi sorumluluk hisseden bütün insanlar?n dikkatle izlemesi ve akl?na yerle?tirmesi gereken bir yap?m. Bu filmin vizyona girdi?i ?u günlerin özel bir anlam? da olmas? gerekir. Çok yak?nda genel seçimler var ve bütün partilerle bütün politikac?lar mangalda kül b?rakmadan demokrasi nutuklar? atmaya ba?lad?lar. Fakat ne derlerse desinler, insanlar? birer seçmen ve sadece birer 'evet' mühürü olarak gördüklerini biz biliyoruz.
Ve yine ilginç bir ba?lant? da bu hafta sinema salonlar?nda gösterilmeye ba?lanan bir ba?ka film, 'Geçmi?i Olmayan Adam'la kurulabilir. Haf?zas?n? kaybetmi? bir adam?n öyküsünü konu alan filmi kolayl?kla kendi durumumuzla ba?da?t?rabiliriz. Haf?zas? çok zay?f bir toplum oldu?umuz söylenir durur. Bence tam tersi ve ke?ke haf?zas? zay?f olmak yerine tamamen kaybetmi? bir toplum olsayd?k. Toplum haf?zam?z öylesine güçlü ki y?llard?r döne döne ayn? politikac?lar? seçip duruyoruz. Bir an bu isimleri unutsayd?k ve ?unu dü?ünebilseydik... Bu politikac?lar yüzünden kim bilir kaç binlerce insan önümüzdeki 3 Kas?m'da oy kullanmayacak. 'Hiçbiryerde' filmindeki Veysel bunlardan bir tanesi; ve ayn? durumda biz de olabilirdik, çocuklar?m?z da...