26.08.2019

HARRY, B?Z? DE AL YANINA !


Do?rusu, polis te?kilat?n?n satanist operasyonuna bak???n? çok merak ediyorum... Kar??lar?nda, örne?in travestiler gibi ya da ö?renciler gibi belirli bir hedef kitle olmadan nas?l davrand?klar?ni bilmek isterdim. Zaten 'satanist av?' ad? alt?nda, siyah penye giyen uzun saçl? gençleri toplay?p minibüslere t?kmak, neye kar?? olduklar?n? da bilmemek anlam?na geliyor. Kuvvetle inan?yorum ki büyük bir kitle, satanistlerin her ?eyi satan ki?iler oldu?unu zannediyordur... Asl?nda konuyu satanistlerden açarak sinemaya getirmek istiyorum. Dikkatlerden kaçmam??t?r, son haftalarda sinema salonlar?n? cinler, periler, ölümden sonraki hayatlar, büyüler, sihirler, mitler ve do?aüstü yarat?klar ku?att?... ?lk akl?ma gelen filmler, 'Yüzüklerin Efendisi', 'Di?erleri', 'Hayvan', '13 Hayalet', 'Vanilla Sky'... Reha Muhtar'?n büyücü üfürükçü haberlerini de bu furyaya katabiliriz. Ve ?imdi de 'Harry Potter'... Genellikle 9-15 ya? grubu çocuklar? m?knat?s gibi çeken kitaplar?n?n ard?ndan, basit ama güçlü bir hayal dünyas? yaratarak vizyona giren 'Harry Potter ve Felsefe Ta??' filmi, elde etti?i ilgi ve ba?ar?y? hak etmi? görünüyor. Kendisini 'Yüzüklerin Efendisi' kadar ciddiye alm?yor ve büyük iddialara soyunmadan, masal anlatt???n? bilerek son derece etkili ve ba?ar?l? bir 2 saat sunuyor... Hemen belirtmeliyim ki 10 ya? alt? çocuklar için biraz korkutucu olabilir. Filmi izledi?im sinema salonunda ya? ortalamas? oldukça dü?üktü ve birkaç dakikada bir, 'Annee korkuyorum', 'Bu sahneye bakma yavrum', 'Anne bunlar gerçek mi?', 'De?il o?lum, film' gibi sesler yükseliyordu...
11 ya? dönemlerini unutmayanlar bilir. Hayal gücünün belki de en yo?un olarak çal??maya ba?lad???, dü?lerin gerçeklere en çok yakla?t??? zamand?r 11 ya? civar?... Hangi çocuk istemez ki elinde sihirli bir de?nek olmas?n?, süpürgeye binerek uçmay?, görünmez olmay?... Ya da t?ls?ml? bir cümleyle, kendisine kötü davranan insanlar? ?ebe?e dönü?türmeyi... Ke?ke bu masal hiç de?ilse bizim ülkemizde gerçek olsayd? ve çocuklar?n elinde böyle güçler bulunsayd?...
Sihirlerini kimlere kar?? ve nas?l kullanacaklar?n? bilebilmek zor de?il... Fabrikalarda, atölyelerde, tamirhanelerde kaçak çal??t?r?larak emekleri, zamanlar? ve hayalleri sömürülen çocuklar?n elinde sihirli de?nek olsa, patronlar? k?zarm?? tavu?a, ustalar? garnitüre çevirmezler mi?.. Dayak atmay? e?itim arac? gibi gören ve hatta sadece kendi sinirini geçi?tirmek için çocuk döven anne babalar ya da ö?retmenlerin ellerini çak?l ta??na dönü?türmezler mi?.. Kaderlerine terk edilen tinerci çocuklar?n, cami ya da karakol önlerine at?lan bebeklerin, yetersiz ve çaresiz bir e?itim sistemi içinde beyinleri törpülenen ö?rencilerin elinde uçan süpürgeleri olsa, uzak masal ülkelerine kaçmazlar m??.. Haks?zlar m??..